<

ေဒၚလာ ၁၁၇ သန္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရေျမာင္းစနစ္၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေခ်းေငြေဒၚလာ ၁၁၆ သန္း ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားစြာ ပါ၀င္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ အာမခံရန္ပံုေငြ (SEADRIF) အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာတစ္သန္း စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁၁၇ သန္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရေျမာင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ မိတ္ဆက္ပဲြ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

ယင္းအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသည္ စီမံကိန္းအတြက္လည္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ အဓိကဌာနဆိုင္ရာအႀကီး အကဲမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ႐ံုသာမကဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထုအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ေနမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရေျမာင္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္ရန္ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ၾကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ၀င္ထြက္သြားလာေနသည့္ ေစ်းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား စသည့္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၾကံ့ခိုင္မႈျဖစ္ေအာင္ ယင္းအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကတစ္ဆင့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ကို ထိေရာက္ႏိုင္ေျခ၊ ခံစားရႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ငလ်င္ဒဏ္ႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ခံစားရႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းမ်ား၏ Process မ်ားအရ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းေငြေၾကးကို ႏုိင္ငံျခားမွ ေခ်းယူရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယခုစီမံကိန္းသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါက အလ်င္ျမန္ဆံုး ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ မက်ေရာက္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာပါက အလ်င္ျမန္ဆံုး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ကူညီပံ့ပိုး ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ မိသားစုဘ၀မ်ား လံုျခံဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အယ္လင္ဂိုးစတိန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါက တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၁၈၄ သန္းခန္႔ ဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ားက အထူးသျဖင့္ ပိုမိုထိခိုက္ ခံစားရေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၁၁၆ သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ယခုစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေရးပါေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ငလ်င္ဒဏ္မွ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ စီမံခန္႔ခဲြရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ မားလာေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ စီမံကိန္းေအာက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရေျမာင္းစနစ္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ငါးသိန္းခန္႔အတြက္ အက်ဳိးရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

February 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.