<

ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

 

ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ National Action Plan ေရးဆြဲကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ၏  ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းက႑အသီးသီးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ ရွိေနပါတယ္။  ဒီလိုကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးလုပ္ ငန္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္လို႔မရဘဲ အားလံုးပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္အရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးဦးေရသည္ စုစုေပါင္း ၁၈ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလ ပတ္အလုပ္သမားအင္အား စစ္တမ္းမ်ားအရ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း ကေလးဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၂ သန္းေက်ာ္မွာ ကေလးအလုပ္သ မားဦးေရ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ ကေလးအလုပ္သမား ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ကေလးအလုပ္သမား ျပႆနာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္တည္ရွိေနေၾကာင္း၊ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရး ကိစၥသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အနာဂတ္အတြက္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ကေလးအလုပ္သမားျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိသည့္အနက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ အသိဥာဏ္ပညာအား နည္းမႈတို႔သည္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မွ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ဖယ္ရွားပစ္႐ံုျဖင့္ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအၾကား အသိပညာျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖယ္ရွားၿပီး ျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊ အခမဲ့ အေျခခံပညာေရးစနစ္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအားလံုး ပညာသင္ၾကားေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည့္ အသက္အရြယ္တြင္ ကေလး၏ ၀ါသနာပါရာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“လုပ္ငန္းခြင္မွ ဖယ္ရွားခံရသည့္ ကေလး အလုပ္သမား၏ မိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းအား  လိုအပ္ပါက တိုက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ကေလးအလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစျခင္း စသည္တို႔ကို အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား INGOs NGOs မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာကေလးမိဘမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ဟန္ခ်က္ညီ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ေျပာ ၾကားသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္႐ံုမ်ားဥပေဒတြင္ မည္သည့္လူငယ္ကိုမွ် ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေစေသာ၊ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစေသာ၊ ပညာသင္ၾကားႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းမျပဳရန္ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္ စတင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္အရြယ္ကိုလည္း ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္သို႔ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒတြင္လည္း အလုပ္စတင္၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္အရြယ္ကို ၁၄ ႏွစ္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ ေသးသည့္ မည္သည့္အလုပ္သမားကိုမွ် အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္မလုပ္ေစရဟု ျပ႒ာန္းေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

February 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.