<

သက္ငယ္မုဒိမ္းက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေၾကညာ

သက္ငယ္မုဒိမ္းက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ သတင္းမ်ားကိုမၾကာခဏေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ၆၇၁ မႈ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၈၉၇ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂၂၆ မႈပိုမ်ားလာေၾကာင္း၊ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မုဒိမ္းမႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၄၂၉ မႈႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၅၀၈ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၇၉မႈပိုမ်ားလာေၾကာင္း၊ မုဒိမ္းမႈ စုစုေပါင္း၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ၁၁၀၀ မႈႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄၀၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃၀၅ မႈမိုမ်ားလာ သည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ မိန္းကေလးမ်ား မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးမ်ား ထိခိုက္မႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕အမႈမ်ားတြင္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သည့္အျပင္ ပစၥည္းလုယက္ျခင္း၊ လူသတ္၍ အေလာင္းေဖ်ာက္ျခင္း စသည့္ ရက္စက္ ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုပါ က်ဴးလြန္လာသည္ ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘ၀လုံျခဳံမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္အျပင္ မိဘမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရး ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္ဟူ၍ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

February 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.