<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းပါ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ၇၀၂၂ ခုရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္း ၃၀၆၄ ခုရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ေထာက္ျပ

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးေခါင္းေဆာင္မ်ား ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးစဥ္ (Myanmar State Counsellor Office)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းပါ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ၇၀၂၂ ခုရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္း ၃၀၆၄ ခု ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆိုင္ရာသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းစဥ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းပါ လုပ္ငန္းအေရ အတြက္ ၇၀၂၂ ခုရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္း ၃၀၆၄ ခုရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ တင္ဒါေခၚယူဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ တင္ဒါကုိ သုံးလအတြင္း အၿပီးေခၚယူရန္ ညႊန္ၾကားထားခ်က္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲေသာဒီဇိုင္းမ်ားသည္ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ဒီဇိုင္းမ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲရျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေျမေနရာမ်ား ထပ္မံရွာေဖြရျခင္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို စီမံကိန္းစိစစ္ေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံေရးဦးစီးဌာန၏ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ က်ခံေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တာ၀န္သိတတ္မႈကို ျမွင့္တင္ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုထက္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဌာနမ်ားမွလည္း ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို က်ခံသံုးစြဲႏုိင္ရန္ မူလခြင့္ျပဳေငြျဖင့္ မလံုေလာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထပ္မံလိုေငြကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြျဖင့္ တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မူလတင္ျပပါဒီဇိုင္းကို မ်ားစြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ မူလခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အျခားဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ထပ္တိုးလ်ာထားျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ မျပဳမီႀကိဳတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မူလခြင့္ျပဳေငြျဖင့္ မလံုေလာက္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ဒီဇိုင္းေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ထပ္မံလိုအပ္လာသည့္ အသံုးစရိတ္ေတာင္းခံလာမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္သင့္ေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပင္ပပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ ၀န္ထမ္းလစာစရိတ္၊ လစာ၊ တင္ဒါစရိတ္စသည့္ Over – Head Cost မ်ား က်ခံသံုးစြဲျခင္းမရွိေသာ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ စီမံကိန္းကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္းကို စိစစ္တည့္မတ္ထိန္းေက်ာင္းသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းခဲ့သည္။

February 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.