ေျမပုံမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ယခင္က စာအုပ္ႏွင့္ေျမပုံစနစ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမွတ္တမ္းတင္ေျမပုံစနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေန

ေျမပုံမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ယခင္က စာအုပ္ႏွင့္ေျမပုံစနစ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမွတ္တမ္းတင္ ေျမပုံစနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ရန္ကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚဇင္မာေအာင္၏ “ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ေျမပုံစနစ္ကုိ မည္သည့္စနစ္ျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိလုိျခင္း” ေမးခြန္းကုိ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ကေျဖရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနဟာ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္ကုိ ၿမိဳ႕ေျမစာရင္းမွတ္ပုံတင္စာအုပ္ (Town Land Roll) နဲ႔ ဦးပုိင္မွတ္ပုံတင္စာရင္း (၁-က) (Register 1A) တုိ႔ကုိအသုံးျပဳ၍ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းပါတယ္။ ေျမပုံမွတ္တမ္းစနစ္ကုိ ၿဗိတိသွ်အတုိင္းအတာစနစ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါမွတ္တမ္းေတြကုိ စာအုပ္နဲ႔ေျမပုံစနစ္ျဖင့္သာ ယခင္ကေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ယခုအခါမွာေတာ့ (Computerize) ကြန္ပ်ဴတာမွတ္တမ္း တင္ေျမပုံစနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေျမပုံႏွင့္စာရင္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ လယ္ယာက႑ဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမအသုံးခ်မႈစာရင္းမ်ားျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သာမန္ေျမတုိင္းတာျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ တုိင္းတာပုံထုတ္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာကြင္း၊ အကြက္ေျမပုံမ်ားကုိ ေခတ္မီေျမတုိင္းနည္းပညာျဖင့္ Digital ေျမပုံေျပာင္းလဲေရးဆြဲ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြအေပၚမူတည္၍ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ ကြင္းေပါင္း ၂၁၀၉၈ ကြင္း၊ ဧရိယာ ၁၁၅၁၆၇၉၆ ဧကအား တုိင္းတာေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

ေျမပုံေရးဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ ေျမတုိင္းတာရာတြင္ သာမန္ေျမတုိင္းတာျခင္း နည္းလမ္း၊ ေခတ္မီေျမတုိင္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေျမတုိင္းတာျခင္းနည္းလမ္း၊ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပုံမ်ား အသုံးျပဳ၍ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က ဆုိသည္။

Writer – ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ မ်ဳိးမင္းထက္