<

မဂၢါ၀ပ္စုစုေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ထြက္ရွိမည့္ LNG ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေလး႐ုံအား ျပည္ပကုမၸဏီေလးခုျဖင့္ ေလးႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ထား

လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္စုစုေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိမည့္ LNG သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံုေလး႐ံုအား ေလးႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္  ကုမၸဏီေလးခုကို လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက Notice to Proceed  ေပးအပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈ မဂၢါ၀ပ္ ၁၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အသံုးအမ်ားဆံုးအခ်ိန္တြင္ ၂၈၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳမႈ ဆက္လက္တိုးတက္ေနျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ လာမည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀၀ ခန္႔အထိ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကာလတြင္ ျပည္တြင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထြက္ရွိမႈလည္း က်ဆင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မွာလည္း အခ်ိန္ယူရသည့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို အျမန္ဆံုးျဖည့့္တင္းရန္ ယင္းစီမံကိန္းေလးခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးျမင့္က ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ကန္ေပါက္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းကို  TOTAL & SIEMENS A.G ၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ မီးေလာင္ဂ်ဳိင္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းကို Zhefu& Supreme ကုမၸဏီ၊ အလံု LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္ TTCL Public Company Limited ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ Combined Cycle Power Project ( CCPT) စီမံကိန္းအတြက္ ွSinohydro & Supreme တို႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က  Notice to Proceed  ေပးအပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Notice to Proceed ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ဒီဇိုင္းထုတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အႀကိဳအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအတြက္ ဘ႑ာေငြႏွင့္လိုအပ္ေသာ ဓာတ္အားေရာင္း၀ယ္ေရးစာခ်ဳပ္၊ စီမံကိန္းေျမေနရာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လိုင္စင္ ႏွင့္ ပါမစ္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“လတ္တေလာ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကိုသြားမယ္ဆိုရင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က ခ်က္ခ်င္းထုတ္လို႔ ခ်က္ခ်င္းမရႏိုင္ဘူး။ မရႏိုင္ေတာ့ လက္ရွိလတ္တေလာ ျပည္သူရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အတြက္ ကုမၸဏီေလးခုက အဆိုျပဳထားတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္တာ။ ဘယ္ေတာ့စထုတ္မွာလဲဆိုေတာ့ ၂၀၂၁မွာ မျဖစ္မေနလိုမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအခ်ိန္ဇယားအတိုင္း၀င္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီမံံေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”  ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ကန္ေပါက္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းမွာ  ၄၈ လအတြင္း ၿပီးစီးပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၃၀ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ဂ်ိဳင္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းမွာ ၄၂ လအတြင္း ၿပီးစီးပါက မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၉၀ ခန္႔ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလံု LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းမွာ ၂၈ လအတြင္း ၿပီးစီးပါက ၃၅၆ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ Combined Cycle Power Project ( CCPT )  စီမံကိန္းမွာ ၂၈ လအတြင္း ၿပီးစီးပါက ၁၃၅  မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (စုစုေပါင္း) မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ခန္႔ကို ဓာတ္အားစနစ္အတြင္းသို႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ Mass Production ျဖစ္သည့္  Utility Scale  ႏွင့္ Liquified Natural Gas -LNG တင္သြင္းျခင္း စီမံကိန္းမ်ားသည္ ယခင္ကမရွိခဲ့ဘဲ ျပည္တြင္းရွိ Natural Gas ကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Generation Mix သည္ ေရအားႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ ႏွစ္မ်ိဳးတည္းရွိရာမွ LNG ကို သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ပါ၀င္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

February 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.