<

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္အေျဖရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္သို႔ေရာက္ရွိရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီအစည္းအေ၀း၌ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က အီဂ်စ္သံအမတ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္အဖြဲ႕ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္အေျဖရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီအစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပြဲတစ္ရပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲ၌ ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္၊ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေနရပ္မွ စြန္႔ခြာခဲ့သူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္အေျဖရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔အေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေနရပ္သို႔ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား သိသာထင္ရွားစြာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ UNHCR ၏ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္မႈအား လိုအပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာဘက္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္မည့္ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္၊  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အကူအညီပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္မႈ ႏွင့္ လုံျခံဳေရးအတြက္ အစီအမံတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအသုတ္ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားအား လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ေဘးကင္းသိကၡာရွိစြာ ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ ႏွင့္ နီးကပ္စြာညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ အစိုးရအေနျဖင့္ မိမိ၏ျပည္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္မွာ အဓိက တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိခိုက္ခံရသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခအေနမ်ား ပုံမွန္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ရာတြင္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း နယ္ေျမအားလုံးနီးပါးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လုံျခံဳေရးတာ၀န္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တာ၀န္ယူထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအၾကား ၀င္ေရာက္ခိုလႈံေနသည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ အျမဲရွိေနေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕သည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရးကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္  အခြင့္အေရးရလွ်င္ ရသကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ေဒသတြင္း အျခားေသာ အသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ  သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ေနထိုင္လိုသည့္ အျပစ္မဲ့  ျပည္သူမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သတ္ျဖတ္ရန္ လူမဆန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဒုကၡ သည္စခန္းမွ စခန္းေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး အသတ္ခံရမႈသတင္းသည္ မိမိေနထိုင္ရာရြာမ်ားသို႔ ျပန္လိုသည့္သူမ်ားအား အသိေပးၿခိမ္း ေျခာက္မႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ေသာလုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို ခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ဟု အတိအလင္းေျပာၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားရွိပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ မည္သူကိုမဆို ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ ရြက္သြားမည္ဟု သံအမတ္ႀကီးဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီကုိ ထပ္မံအသိေပးေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူ ၁၀ ဦးကို လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အား ရဲလက္သို႔မအပ္ဘဲ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာရွိသခ်ဳႋင္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သား၊ ရဲအရာရွိႏွင့္ ရြာသားစုစုေပါင္း ၁၆ ဦးကို အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံအားေပးထိုက္သည္ဟု ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲျဖစ္ပြားမႈမွာ လုံျခံဳေရးစခန္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုံျခံဳေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူအခ်ဳိ႕က ပုံေဖာ္ေျပာၾကားေနေသာ ဘာသာေရးျပႆနာတစ္ရပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္း အျခားေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ မူဆလင္အမ်ားစုမွာ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ သဟဇာတရွိစြာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ လြယ္ကူလ်င္ ျမန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမရွိေၾကာင္း၊ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး သာယာ၀ေျပာေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ေဆာင္ မည္ဆိုသည့္ခံယူခ်က္အေပၚသာ မူတည္ေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ား အေရးကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံငါးႏုိင္ငံတုိ႔က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

February 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.