<

႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ုံး၌ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္မွ တရား႐ုံးတြင္ ထြက္ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း သတင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိဟုဆိုကာ 7Day Daily အား မီဒီယာေကာင္စီသို႔ တုိင္ၾကား

႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ုံး၌ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္မွ တရား႐ုံးတြင္ ထြက္ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း သတင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိဟုဆိုကာ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးယုႏုိင္မွ 7Day Daily အား မီဒီယာေကာင္စီသို႔ တုိင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္ၾကားစာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိ၀လုံးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔အေပၚ တရားစြဲတင္ပုိ႔ရာ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ တရားလုိျပဳလုပ္တုိင္တန္းသူ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္မွ တရား႐ုံး၌ ထြက္ဆုိခဲ့သည့္ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအေပၚ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ 7Day Daily တြင္ သတင္းေရးသားသူ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ အာေဘာ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစေသာအေရးအသားမ်ဳိး ေရးသားထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္၏ တရား႐ုံးထြက္ဆုိခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ (၁)(ဂ)ျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္တင္ျပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္စြဲပါ အမွတ္ ၁၀၂ (၁)/၈/ သမၼတ႐ုံးမွ ပုံ ျမင့္ေဆြ ေခတၱႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အမိန္႔အရ ကြၽန္ေတာ္၏အမည္ျဖင့္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃(၁)(ဂ) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိႏုိင္ရန္ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့ပါသည္ဟု ထြက္ဆုိခ်က္အေပၚ 7Day Daily ဂ်ာနယ္တြင္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ကုိ၀လုံးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္ အဆုိပါရက္ပုိင္းတြင္ ေခတၱသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားလုိျဖစ္သူ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္က တရား႐ုံးတြင္ထြက္ဆုိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္၏ တရား႐ုံးေရွ႕ထြက္ဆုိခ်က္တြင္ ဒုတိယရဲမွဴး မုိးရန္ႏိုင္ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ခင္ေမာင္လင္းတို႔အား ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕မွ အေရးယူထားျခင္းမရွိဆုိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ခ႐ုိင္အတြင္း၌ အေရးယူထားျခင္းမရွိပါဟု ထြက္ဆုိခ်က္ကုိ 7Day Daily ဂ်ာနယ္ကေဖာ္ျပရာတြင္ ဒုရဲမွဴးမုိးရန္ႏိုင္ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ခင္ေမာင္လင္းတို႔ကိုလည္း ၎၏နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္အတြင္း ဖမ္းဆီးအေရးယူထားျခင္းမရွိေၾကာင္း တရားလုိျဖစ္သူ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္က ထြက္ဆုိသည္ဟု တုိင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ စြပ္စြဲခံထားရေသာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးသည္ သတင္းလုပ္ငန္းကုိ က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီလုပ္ကုိင္ၾကေသာ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္သည္ကုိ သိသလားဆုိက သတင္းမီဒီယာဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ဆုိတာကုိေတာ့ သိပါသည္ဟု ထြက္ဆုိခ်က္တြင္ 7Day Daily ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပရာ၌ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ကုိ၀လုံးႏွင့္ ကုိေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔သည္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟုသိထားၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္ ထုိစဥ္က ေခတၱသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္က ထြက္ဆိုခဲသည္ဟု တုိင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏုိင္ ထြက္ဆုိခ်က္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္အထိ ဘဂၤါလီ၊ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား၏ မီးေလာင္မႈအေျခအေန၊ ေနထုိင္မႈအေျခအေန၊ လူဦးေရစာရင္းမ်ား အစီရင္ခံစာမိတၱဴတစ္ေစာင္ (ပူးတြဲဇယားႏွစ္ရြက္)၊ ဖုန္းအမွတ္ ၀၉ ၇၈၆၆၀၉၆၉၅၂၊ ၀၉၄၅၀၈၆၅၁၈၀ နံပါတ္ပါ Vivo အမ်ဳိးအစားေမာ္ဒယ္အမွတ္ Y-31 လက္ကုိင္ဖုန္းတစ္လုံး၊ CB Bank စာတမ္းပါ ATM ကတ္တစ္ခု၊ CB Bank စာတမ္းပါ Visa ကတ္တစ္ခု၊ ျမန္မာေငြေရာရာ ၁၇၇၀၀ တို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွဴးမင္းသန္းမွ သတင္းပို႔ခဲ့ပါသည္ဟု ထြက္ဆုိခ်က္တြင္ 7Day Daily ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပရာ၌ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ကုိ၀လုံးထံမွ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္စြဲပါ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသ တုိက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ က်န္ရွိေသာလက္နက္ခဲယမ္းမ်ားပါ အစီရင္ခံစာမိတၱဴႏွင့္ ပူးတြဲပါစာေစာင္သိမ္းဆည္းရမိၿပီး သတင္းေထာက္ ကုိေက်ာ္စိုးဦးထံမွ ၂၀၁၇ ေမ ၂၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီတုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား၏ မီးေလာင္မႈအေျခအေန၊ လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ လူေနထုိင္မႈအေျခအေနမ်ားပါ မိတၱဴတစ္ေစာင္ႏွင့္ပူးတြဲပါ စာတစ္ေစာင္ကုိ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း တရားလုိဒုရဲမွဴးႀကီးက ထြက္ဆုိသည္ဟု တုိင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ဦးယုႏုိင္က တရား႐ုံးေရွ႕တြင္ ထြက္ဆုိခဲ့ေသာ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃(၁)(ဂ)ျဖင့္ တရားစြဲဆုိႏုိင္ရန္ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းဆုိသည့္ စကားရပ္ကုိ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ထြက္ဆုိခ်က္စကားရင္းအတုိင္း ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ သတင္းေရးသားသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္အာေဘာ္အတုိင္း ေရးသားထားျခင္းမွ သတင္းမီဒီယာဥပေဒပုဒ္မ (၉)၊ အပုိဒ္(င)ႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု တုိင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

February 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.