<

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားထံ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူေနၿပီး အစုိးရထံသုိ႔ တင္ျပမည္

Free Expression Myanmar လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းျမန္မာအဖဲြ႕ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေနစဥ္

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ားထံ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူေနၿပီး စာတမ္းျပဳစုကာ အစုိးရထံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Free Expression Myanmar လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ျမန္မာအဖဲြ႕မွ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆံုပဲြကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ Heart Beat စားေသာက္ဆုိင္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ခံ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ Free Expression Myanmar လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ျမန္မာအဖဲြ႕တို႔ ဆံုေတြ႕ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္တြင္းရွိ နယ္ေျမခံသတင္းေထာက္မ်ား ခံစားေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ မီဒီယာဥပေဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီပဲြက မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုေတြ စုိးရိမ္ေသာကေတြရွိေနသလဲ။ ဘာေတြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုတဲ့ စစ္တမ္းေပါ့။ စစ္တမ္းကရရွိလာတာေတြကို အစုိးရေတြဥပေဒနဲ႔ ေပၚလစီေတြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္တဲ့ အစုိးရကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့အခါမွာ သက္ေသေတြရဖုိ႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးေတြမွာေတာင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္က အျပည့္အ၀မရေသးဘူး။ ျပည္နယ္ေတြမွာ ပုိၿပီးေတာ့ဆံုး႐ႈံးတယ္။ ဒီနယ္ဘက္မွာ သင္တန္းေတြနဲ႔ေ၀းတယ္။ လာလုပ္ၾကတဲ့အဖဲြ႕အစည္းေတြေတာ့ လုပ္ၾကတယ္။ အလွမ္းေ၀းတဲ့အတြက္ အားနည္းခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဥပေဒအပုိင္းမွာ နားလည္မႈလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ခဏခဏလုပ္တယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာ လြတ္လပ္ခြင့္က Capacity နိမ့္တဲ့အတြက္ တျခားမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေတြမွာ အခြင့္အေရးေတြအားနည္းတယ္။ ေနာက္ၿပီး တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးေပါ့။ ရွမ္း၊ ကခ်င္ေပါ့။ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေလ်ာ့တယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး က်ေလေလ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္က ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေလေလပဲေပါ့” ဟု Free Expression Myanmar လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ျမန္မာအဖဲြ႕မွ ဂ႐ုိဂရမ္မန္ေနဂ်ာ မယဥ္ရတနာသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

မီဒီယာသမားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ မီဒီယာဥပေဒမ်ား၊ အျခားေသာ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မမ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သလို အခ်ဳိ႕ဥပေဒမ်ားသည္ ပယ္ဖ်က္ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

“လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္က အေရးႀကီးတယ္။ သူမပါဘူးဆိုရင္ တျခားအခြင့္အေရးေတြ ဘာမွရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထုတ္ေျပာခြင့္မရွိဘူးဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးတာေတြ ထုတ္ေျပာခြင့္ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ တျခားအခြင့္အေရးေတြပါ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္တယ္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေျပာခြင့္မရွိဘူးဆိုရင္ အစုိးရကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ခက္သြားတယ္။ အစုိးရက မွားယြင္းစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ အဲဒီအရာေတြမွာ တာ၀န္ခံဖုိ႔အတြက္ တာ၀န္ယူမႈရွိဖုိ႔ ျပန္ၿပီးခုိင္းေစရာမွာ အခက္အခဲရွိတယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြပါ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္တယ္လို႔ေျပာတာပါ” ဟု Free Expression Myanmar လြတ္လပ္ေသာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ျမန္မာအဖဲြ႕မွအၾကံေပးျဖစ္သူ Oliver Spencer ကေျပာၾကားသည္။

Free Expression Myanmar လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ျမန္မာအဖဲြ႕မွ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ႀကီး)၊ ကယားျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ စေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ငါးေနရာသုိ႔သြားေရာက္ကာ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါစစ္တမ္းတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ၌ မီဒီယာသမားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာဥပေဒမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

February 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.