<

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရရွိေသာ ဖုန္းဘီလ္ခြန္က်ပ္ ၈၇ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ဖုန္းေျပာဆိုခ အခြန္မွာ ၈၅ ဘီလ်ံခန္႔ရွိၿပီး အျခားသံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သာရိွ

MICT Park တြင္ က်င္းပသည့္ နည္းပညာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကေသာ လူငယ္မ်ား မိုဘုိင္းဖုန္း သံုးစြဲေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေနမ်ဳိးထြန္း)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေကာက္ခံရရွိေသာ ဖုန္းဘီလ္ခြန္ က်ပ္ ၈၇ ဒသမ ၁၃၁ ဘီလ်ံတြင္ ဖုန္းေျပာဆိုျခင္းမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ပမာဏမွာ က်ပ္ ၈၄ ဒသမ ၉၃၉ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အျခားသံုးစြဲျခင္း မ်ားအတြက္ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ပမာဏမွာ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၁၉၂ ဘီလ်ံသာ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ဖုန္းဘီလ္ခြန္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းပမာဏမွာ ၂၀၁၇ မတ္လကုန္အထိ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေသာ ပမာဏျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသံုးခု ရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း MPT မွာ ဖုန္းေျပာဆိုခအခြန္ က်ပ္ ၄၄ ဒသမ ၈၄၃ ဘီလ်ံႏွင့္ အျခားသံုးစြဲခအခြန္က်ပ္ ၄ ဒသမ ၆ သန္းအခြန္ပမာဏ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ဖုန္းဘီလ္ခြန္မွာ က်ပ္ ၄၄ ဒသမ ၈၄၇ ဘီလ်ံရွိခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခုအနက္ သံုးစြဲမႈအမ်ားဆံုးအျဖစ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တယ္လီေနာမွာ အဆိုပါ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဖုန္းေျပာဆိုခအခြန္ က်ပ္ ၃၂ ဒသမ ၁၇၈ ဘီလ်ံႏွင့္ အျခားသံုးစြဲျခင္းမ်ား အတြက္ အခြန္က်ပ္ ၉၄၇ သန္းေပးသြင္းခဲ့ရၿပီး စုစုေပါင္း အခြန္ပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၃၃ ဒသမ ၁၂၅ ဘီလ်ံျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ရသည့္ ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ အူရီဒူးမွာလည္း ဖုန္းေျပာဆိုခ အခြန္အျဖစ္ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၉၁၈ ဘီလ်ံႏွင့္ အျခားသံုးစြဲခအခြန္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂၄၁ ဘီလ်ံေပးသြင္းခဲ့ရၿပီး စုစုေပါင္း ဖုန္းဘီလ္ခြန္ ပမာဏမွာ က်ပ္ ၉ ဒသမ ၁၅၉ ဘီလ်ံျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခုအနက္ သံုးစြဲမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖုန္းဘီလ္ခြန္ ေပးေဆာင္မႈ အေျခအေနအရ အဆိုပါ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခု၏ ေစ်းကြက္ေ၀စုရယူမႈ အခ်ဳိးအစားမွာ MPT က ၅၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ တယ္လီေနာက ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အူရီဒူးက ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသံုးခု အေနျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း သန္း ၅၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်သံုးစြဲမႈ ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆမွာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အနည္းငယ္ ေက်ာ္လြန္လာေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဖုန္းဘီလ္ခြန္ စုစုေပါင္း ၉၈ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံ ေကာက္ခံရရွိၿပီး မတ္လတြင္ ေကာက္ခံရရွိမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ဇူလိုင္လတြင္ ေကာက္ခံရရွိမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဖုန္းဘီလ္ခြန္ ေကာက္ခံရရွိမႈ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီတြင္ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၄၀ ဘီလ်ံ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၀၁ ဘီလ်ံ၊ မတ္တြင္ က်ပ္ ၉ ဒသမ ၁၂ ဘီလ်ံ၊ ဧၿပီတြင္ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၇၈ ဘီလ်ံ၊ ေမတြင္ က်ပ္ ၉ ဒသမ ၀၆ ဘီလ်ံ၊ ဇြန္တြင္ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၆၅ ဘီလ်ံ၊ ဇူလိုင္တြင္ က်ပ္ ၆ ဒသမ ၂၂ ဘီလ်ံ၊ ၾသဂုတ္ တြင္ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၆၈ ဘီလ်ံ၊ စက္တင္ဘာ တြင္ က်ပ္  ၈ ဒသမ ၁၈ ဘီလ်ံ၊ ေအာက္တိုဘာ တြင္ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၆၉ ဘီလ်ံ၊ ႏို၀င္ဘာတြင္ က်ပ္ ၈ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၇၀ ဘီလ်ံ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

 

February 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.