<

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၅ (က) အျဖစ္ ေျမယာမဲ့ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိလိုပါက သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္အခ်က္အား အသစ္ျဖည့္စြက္ကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၅ (စ) တြင္ ေျမယာမဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟု အသစ္ျဖည့္စြက္ထားေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၈ တြင္ အတည္ျပဳထားသည္။

ပုဒ္မ ၁၀ တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္အခါ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသူရွိ၊ မရွိ စိစစ္ၿပီးမွသာ ေျမဧရိယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ (က)စိုက္ ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ သီးႏွံႏွင့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း ရာသီသီးႏွံတို႔အတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၃၀၀ ႏွင့္အထက္ ဧက ၃၀၀၀ ထက္မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဧက၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အျပည့္အ၀လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ ပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၃၀၀၀ ထက္မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္း ဧက ၃၀၀၀၀ အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးအလို႔ငွာ ခြင့္ျပဳသင့္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ဧက ၃၀၀၀ ထက္ပို၍ ဧက ၃၀၀၀၀ အထိ အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မည့္ ဧကအား ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၁၀ (ခ) စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္၊ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံႏွင့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္း ရာသီသီးႏွံတို႔အတြက္ ဧက ၃၀၀ အထိ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဧက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အျပည့္အ၀ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဧက ၃၀၀ ထက္ မပိုေစဘဲ စုစုေပါင္း ဧက ၃၀၀၀ အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးအလို႔ငွာ ခြင့္ျပဳသင့္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ဗဟိုေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ ဧက ၃၀၀ ထက္ပို၍ ဧက ၃၀၀၀ အထိ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္မည့္ ဧကအား ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ေက်းလက္ေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစုတစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ဧက ၅၀ ထက္မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၁၁ (က) စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္သီးႏွံ ျဖစ္လွ်င္ စတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ႏွစ္ ေပါင္း ၃၀ ထက္မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ရာသီသီးႏွံျဖစ္လွ်င္ သတ္မွတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မရွိသေရြ႕ ခြင့္ျပဳရမည္။ ေက်းလက္ေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစုတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ထက္ မပိုေစဘဲ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ ခြင့္ျပဳထားေသာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအေပၚမူတည္ၿပီး ထပ္မံ၍ စုစုေပါင္းႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ထက္မပိုေစဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ခြင့္ျပဳကာလထက္ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိေသးေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္သိမ္းယူၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ပုဒ္မ ၂၈ တြင္ မည္သူမဆို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ ပိုင္ခြင့္ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိသူ သို႔မဟုတ္ ထိုသူ၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ လုပ္ကိုင္သူက အဆိုပါေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားေပၚတြင္ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္စံုတစ္ရာကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.