<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံသာရွိမည္ဟု လ်ာထားေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးရန္ တစ္လေက်ာ္အလုိတြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာသုံးဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရွိေန

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ႏုိ္င္ငံျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ကုန္သြယ္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေရႊသိန္း)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံသာရွိမည္ဟု လ်ာထားေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးရန္ တစ္လေက်ာ္အလုိတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာသုံးဘီလ်ံေက်ာ္အထိရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂၇၅၇၂ ဒသမ ၉၄၂ သန္းရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၄၂၃၁ ဒသမ ၁၂၇ သန္း ပုိမုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ အထိ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပ မာဏေဒၚလာ ၂၇ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၀၆၀၈ ဒသမ ၂၈၄ သန္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏေဒၚလာ ၆၉၆၄ ဒသမ ၆၅၈ သန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၃၆၄၂ ဒသမ ၉၁၉ သန္းပုိမုိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာမူ ယခင္ဘ ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာ ၅၈၈ ဒသမ ၂၀၈ သန္းပိုမုိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ၂၇ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၂၀၆၂ ဒသမ ၅၃၂ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁၅၅၁၀ ဒသမ ၄၁၀ သန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သြင္းကုန္တန္ဖုိးမွာ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္ မ်ားျပားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြေဒၚလာ ၃၄၄၇ ဒသမ ၈၇၈ သန္းျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူတြင္မူ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၃၆၇၇ ဒသမ ၀၅၁ သန္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၊ လုပ္ငန္းသုံးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကုိျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏေဒၚလာ ၂၉ ဘီလ်ံႏွင့္ ကုန္ သြယ္မႈလုိေငြေဒၚလာတစ္ ဘီလ်ံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ  ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာ ေငြအရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခအဆုိျပဳတင္  ျပခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပ ပုိ႔ကုန္ တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၄၀၀၀ သန္းႏွင့္ သြင္းကုန္ တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ သန္းဟုခန္႔မွန္းထား သျဖင့္ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၂၉၀၀၀ သန္းျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမွာ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ (တစ္ဘီလ်ံ)ျဖစ္မည္ ဟုခန္႔မွန္းထားသည္။

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြေဒၚလာ ၉၁ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေဒၚလာ ၂၅၅၅ ဒသမ ၅ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္ သြယ္မႈလုိေငြမွာ ေဒၚလာ ၄၉၁၂ ဒသမ ၅၅၉ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.