<

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ Withholding Tax ေကာက္ခံမႈ ပယ္ဖ်က္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္ ေျပာၾကား

လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ၀င္ေငြခြန္အေပၚ ႀကိဳတင္ေကာက္ခံေသာပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူေပးသြင္းသည့္ အခြန္ Withholding Tax ေကာက္ခံမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေကာက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ပယ္ဖ်က္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္ဟု ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒဆိုင္ရာ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ Withholding Tax ေကာက္ခံျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ရန္ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေနကာ မၾကာမီလအနည္းငယ္အတြင္း စတင္အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္သည့္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာႏႈန္းထားမ်ားကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး စီမံ-ဘ႑ာ၀န္ႀကီး အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေနသည့္စက္႐ံုမ်ား ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ သြင္းကုန္အစားထိုးေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာဖို႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ၀ယ္ယူရာတြင္ ေပးေဆာင္ေနရသည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အခြန္ဆိုင္ရာႏွစ္ (Tax Year) ကို ဧၿပီ ၁ ရက္မွ မတ္ ၃၁ ရက္အထိထားရွိေရး၊ အခြန္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ အခြန္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ား ပိုမိုရွင္းလင္း လြယ္ကူလာေစေရးႏွင့္ ICT နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳေရးအျပင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ပိုမိုပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြ ပုိမုိစီစဥ္ေပးျခင္း စသည့္နည္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူကို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.