<

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးေခါင္းေဆာင္မ်ား ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က အမွတ္တရဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးစဥ္ (ဓာတ္ပံု – Myanmar State Counsellor Office)

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (New Mon State Party-NMSP) ႏွင့္ လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (Lahu Democratic Union-LDU) တုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၈) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ကို အၾကမ္းဖက္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၂/၂၀၁၈) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒအရ အဆုိပါ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အား မတရားအသင္းမအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဇန္န၀ါရီက ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔အား သီးျခားစီ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထုိးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ပူးတြဲေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ လာမည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔အၾကား (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္သည့္ အဆုိပါအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အေပၚ ယခုကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာရယူထားသည့္ NLD အစုိးရသစ္လက္ထက္၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ ပထမဆံုး လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ အဖြဲ႕မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ DKBA၊ KNU/KNLA(PC)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တို႔ ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတုိ႔သည္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၿပီး (UNFC) အေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (NCA) တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ကို ဖြဲ႕စည္းကာ အဆုိျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္အား အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတုိ႔က ႏွစ္ဖြဲ႕တည္းခြဲထြက္၍ NCA ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္မေရးထုိးဘဲ က်န္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕မွာ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) တို႔ျဖစ္သည္။

February 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.