<

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေသာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေသာ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါညႊန္ၾကားစာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ၅-၂-၂၀၁၈ ရက္စြဲပါစာအ မွတ္ (၀၅၁)/၃/၆-၁(လံုျခံဳ)/အဖရ (ရခိုင္) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ကာ ျပည္နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသို႔ ထပ္ဆင့္ ညႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညားေရးမွဴး႐ံုးမွ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပညာေရးမွဴးမ်ားသို႔ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၈)၌ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ကို စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕အား ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္၀င္း ဥကၠ႒၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔ အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ အဖြဲ႕၀င္ခုနစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၇၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါအဖြဲ႕မွ ဖိတ္ၾကား စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း ျပဳလုပ္လာပါက ေျဖၾကားရန္ မလုိေၾကာင္းႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ေတာင္းခံလာပါကလည္း ျပသေပးပို႔ျခင္း မျပဳရန္၊ အကယ္၍ ေျဖၾကားျခင္း၊ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပျခင္းတု႔ိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးကိုယ္စား စာထုတ္ျပန္သူ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ေလးဦးက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပညာေရးဌာန တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဌာနတုိင္းက ထုတ္ပါတယ္ဗ်။ ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ စာထဲမွာ ပါသလုိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ မကုိက္ညီဘူးလုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာစာမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ေလးဦး (စီမံကိန္း/ကြန္ပ်ဴတာ/စာရင္းအင္း) လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေသာ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕အား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ က ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း စုုံစမ္းေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္ စာထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေအာင္၀င္းက “အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္စာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ တုိက္႐ုိက္ေပးပုိ႔တာမ်ဳိးေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုိင္းေပၚမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္ေတြကုိ ပုိ႔ထားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ မပူးေပါင္းဖုိ႔ ထုတ္ျပန္တာလုိ႔ သိရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘူးဆုိရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕တုိ႔ တကယ့္ကုိ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္၊ အမွန္တရားတစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္တဲ့ေနရာမွာ အစုိးရအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မရွိဘူးဆုိရင္ အစုိးရရဲ႕လုိအပ္ခ်က္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္နယ္ရဲ႕ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ေျမာက္ဦးအေရးအခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔လည္း ဆုိင္တယ္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔လည္း ဆုိင္တယ္။ အခုလုိ တုိက္တြန္းတာဟာ အစုိးရတစ္ခုရဲ႕ လုပ္ရပ္မဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္စရာရွိတာကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ သက္ဆုိင္သူေတြကုိလည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းဖုိ႔ ရွိတယ္။ ပူးေပါင္း ပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္မွာပဲ၊ အဲဒီအခ်ိန္က်မွ သိလာလိမ့္မယ္။ အဖမ္းခံထားရသူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕မယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဖို႔ရွိတယ္၊ အဲဒီအခါက်ရင္ အေျဖေပၚလိမ့္မယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ညက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ အရပ္သားခုနစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ ရရွိခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဆႏၵျပလူအုပ္အား ေသနတ္ပစ္ၿဖိဳခြင္းမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ အဆုိပါအဖြဲ႕ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း (၂/၂၀၁၈) ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အား အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ “ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကုိ မွာၾကားခ်င္တာက တာ၀န္၀တၱရားေတြကို လိုက္နာပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းတိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္နဲ႔။ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အသံဟာ ျပည္သူရဲ႕အသံ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

February 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.