<

ပူတာအို၊ မခ်မ္းေဘာတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုခ႐ိုင္ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ မူလာေခ်ာင္းတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒသမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခန္လန္ (ခ) ဒိန္ခန္ဖုန္က “ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မူလာေခ်ာင္းမွ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာတြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ေပးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုတင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုကို လီဆူတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးႏွင့္ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေယာဆီတို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းညႊန္က လက္ရွိတြင္ ပူတာအိုၿမိဳ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ နန္႔ထြမ္ေရအား လွ်ပ္စစ္႐ံုမွ 100KV စက္ႏွစ္လံုး၊ ကဘာသံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုမွ ၂၅ ကီလို၀ပ္ စက္ႏွစ္လံုးအျပင္ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုတို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုျဖင့္ လည္းေကာင္း ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဓာတ္အားလိုင္း ၁၃၆ မိုင္ေက်ာ္ သြယ္တန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဓာတ္အားလိုင္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ျဖစ္သည့္ အထက္နန္႔ထြမ္ ၃ ဒသမ ၂ မီဂါ၀ပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုမွာ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစက္႐ံုၿပီးခဲ့ပါက ပူတာအိုၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား၊ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္မ်ားအဆင္သင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီး အဆင္သင့္ တပ္ဆင္႐ံု အေျခအေနသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအဆိုျပဳသည့္ မူလာေခ်ာင္းမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အေသးစိတ္ တိုင္းတာမႈမ်ားကို ပြင္းလင္းရာသီတြင္ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ေပးရန္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဆိုရွင္ျဖစ္သူက လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကိုသာ ရယူလိုပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၁ ဦးအနက္ ၅၀ မဲေပးခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၃၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၃ မဲ၊ ၾကားေနမဲခုနစ္မဲ၊ ပယ္မဲတစ္မဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

February 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.