<

သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ေရး၊ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္၊ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအခ်က္ အပါအ၀င္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ႏွင့္သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ေရး၊ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္၊ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အခ်က္အပါအ၀င္ ေတာ႐ိုင္းတိရ စၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔လာသည့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၈ (င) ပုဒ္မခြဲ (က)အရ သတ္မွတ္တည္ေထာင္မည့္နယ္ေျမ ေဒသရွိ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို သတ္မွတ္သည့္နည္း လမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္နယ္ ေျမ သတ္မွတ္တည္ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ပဏာ မစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း၍ တာ၀န္ေပးအပ္ ရမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၁၆ တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ၀န္ႀကီးဌာန၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လံုး၀ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ကိုျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ တြင္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ တိရစၦာန္ကို ျဖစ္ေစ၊ သိပၸံဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ခြင့္ရေသာ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အ စည္းတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး အား စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍ ဖမ္းဆီးခြင့္၊ သယ္ေဆာင္ခြင့္ သို႔မ ဟုတ္ လက္၀ယ္ထားခြင့္ျပဳႏုိင္သည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၇ ပုဒ္မ ၂၆ (က)ပုဒ္မ ၉ အရ တည္ေထာင္ထားသည့္ တိရစၦာန္ ဥယ်ာဥ္ သို႔မဟုတ္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္၏အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားမည္သည့္ပုဂိၢဳလ္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းကမဆို ဖက္စပ္လုပ္ ကိုင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက လုပ္ကိုင္ ရန္ျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီေလွ်ာက္ထားျခင္းကို စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္၊ အခန္း ၉ ပုဒ္မ ၃၄ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္းျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ အဖြဲ႕က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ အဖြဲ႕က အစုရွယ္ယာ မ,တည္ေငြရင္းပါ၀င္သည့္ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ သို႔မဟုတ္ ႐ုကၡေဗဒ ဥယ်ာဥ္အတြင္းျဖစ္ေစ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္သူအား အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္ေသာင္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သံုး ေသာင္းအထိ ဒဏ္ေၾကးေငြကို ေပးေဆာင္ေစ ရန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ သည္။

ပုဒ္မ ၃၉ တြင္ မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳ လုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို အနည္းဆံုး သုံးႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏွစ္အထိ ေထာင္ ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ ႏိုင္သည္။ (က)လိုင္စင္မရွိဘဲ အမဲလိုက္ျခင္း၊ အမဲလိုက္ခြင့္လိုင္စင္ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ ရပ္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပ်က္သုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ရွိသျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ စီးပြား ေရးအလို႔ငွာ ေမြးျမဴျခင္း၊ သဘာ၀ထိန္းသိမ္း ေရးနယ္ေျမအတြင္း ေျမဆီလႊာထု၊ ေရထု၊ ေလထုကို တမင္ညစ္ညမ္းေစျခင္း၊ ေရစီးေရလာပ်က္စီးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရတြင္အဆိပ္ ခတ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ျဖတ္စီးေစ ျခင္းႏွင့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေပါက္ ကြဲေစတတ္ေသာ အရာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ (ဇ) ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈတြင္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ တိရစၦာန္ႏွင့္အပင္မ်ား၊ ယင္း တို႔၏ မ်ဳိးစိတ္နမူနာမ်ား၌ ျပဳလုပ္ထားေသာ အမွတ္အသားကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီး ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေစျခင္းဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၁၂ ကင္းလြတ္ ခြင့္မ်ားအျဖစ္ မ်ဳိးဆက္ပ်က္သုဥ္းမည့္ အႏၲ ရာယ္ရွိသျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ႏွင့္သဘာ၀အပင္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတို႔ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေဖာ္စပ္ထားေသာ ေဆး၀ါးႏွင့္လူသံုးပစၥည္းမ်ား ကို လက္၀ယ္ထားျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေရာင္း ခ်ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္း ျခင္းႏွင့္မသက္ဆိုင္ေစရဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

February 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.