<

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ သံုးခုစလံုးအေနျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အခမဲ့ေပးေ၀ျခင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းေအာက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီထားရဟု ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖုန္းသံုးစြဲေနသူအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ေနမ်ဳိးထြန္း)

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ သံုးခုစလံုးအေနျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ႏႈန္းထားေအာက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက သေဘာတူညီထားခဲ့ရေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ သံုးခုစလံုး၏ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုးရန္အတြက္ ကတိျပဳခဲ့ၾကၿပီး တာ၀န္ရွိေသာ ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားက ပိုေကာင္းသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခု၏ သေကၤတမ်ားျဖစ္ ေသာ မွန္ကန္သည့္ေစ်းႏႈန္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေလ့အထမ်ားကို လုိက္နာရန္ အေသအခ်ာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚတြင္အေျခခံၿပီး မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ဆက္သြယ္ ေရးဆိုင္ရာအေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ား ႏွင့္က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ စည္းကမ္းေဘာင္မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ Pricing and Tariff Regulatory Framework ပါ သတ္မွတ္ၾကမ္းခင္းေစ်းအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ရန္ဆိုသည္မွာလည္း ယင္းကဲ့သို႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအနက္မွ အခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အခမဲ့ေပးေ၀ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဟန္းဆက္မ်ားကို သေဘာတူညီထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းေအာက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္လည္း ပါ၀င္ၿပီး သတ္မွတ္ၾကမ္းခင္းေစ်းအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ MPT ၊ တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူးတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါမည္ဟု ခိုင္မာစြာ ကတိက၀တ္ျပဳထားရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ သံုးခုထံတြင္ စုစုေပါင္းသံုးစြဲသူဦးေရမွာ သန္း ၅၀ ေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအaနျဖင့္ မိုဘိုင္းကြန္ရက္တိုးတက္မႈ အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ယခုထက္ပို၍ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ကတိက၀တ္မ်ားကို ထပ္ေလာင္းကတိျပဳခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ 4G ကြန္ရက္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရန္ႏွင့္ အမ်ာျပည္သူထံပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေထာက္ပ့ံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလကုန္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ စတင္ေတာ့မည့္ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ Mytel အေနျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကိုအခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ရန္ႏွင့္ အျခားပ႐ိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္မ်ားထည့္သြင္းေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔ ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာလွ်င္ ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရပါက သတ္မွတ္ႏႈန္းထားေဘာင္ အတြင္းမွသာ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Mytel အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားအျပားတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္မိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေသာ္လည္း အဆင္သင့္မျဖစ္ခဲ့ပါက ေနျပည္ေတာ္တြင္သာ စတင္မိတ္ဆက္ေရာင္း ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ သို႔မဟုတ္ သႀကၤန္အၿပီး ျမန္မာႏွစ္သစ္အစတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔စတင္ မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

February 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.