<

မႏၲေလးအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းသစ္မ်ားထြက္ရွိမႈႏႈန္းႏွင့္ ၀ယ္ယူမႈႏႈန္း တက္ရိပ္ျပေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ဟုိတယ္အခန္းခမ်ားႏွင့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာဆုိင္ခန္းငွားရမ္းခမ်ား က်ဆင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ မႏၲေလးအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းသစ္မ်ား ထြက္ရွိမႈႏႈန္းႏွင့္ ၀ယ္ယူမႈႏႈန္း တက္ရိပ္ျပေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ဟုိတယ္အခန္းခမ်ားႏွင့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာဆုိင္ခန္းငွားရမ္းခမ်ား က်ဆင္းလာေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစုိက္ အိမ္ျခံေျမအၾကံေပးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Colliers International (Myanmar) ၏ မႏၲေလးအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ သံုးသပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးေစ်းကြက္သည္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေနထုိင္မႈပံုစံကုိဦးတည္ၿပီး ေရွ႕ဆက္လ်က္ရွိသည္။ ေနထုိင္မႈပံုစံ ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္အမွ် အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းမ်ား၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ဟုိတယ္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး တုိက္႐ုိက္ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ားျပားလာျခင္းကလည္း ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးကုိ တုိးတက္ေစခဲ့သည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားေစ်းကြက္ ပုိမုိအားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မႏၲေလး၏ ၾကြယ္၀ေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမုိင္းေနာက္ခံကုိအေျချပဳၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ ဟုိတယ္မ်ားကလည္း ဟုိတယ္ျပင္ပ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အအံုေစ်းကြက္ကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးေစ်းကြက္တြင္ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းအေရအတြက္ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၉၀၀ ၀န္းက်င္ရွိလာမည္ျဖစ္ရာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားအရ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ကြန္ဒုိတုိက္ခန္း ၅၀၀ ၀န္းက်င္ေစ်းကြက္သုိ႔ ထပ္မံ၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းအမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာတြင္တည္ရွိၿပီး အိပ္ခန္းသံုးခန္းပါကြန္ဒုိႏွင့္ အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္းပါကြန္ဒုိတုိ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္း အသစ္၀ယ္ယူမႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္က ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိျခင္းေၾကာင့္ တုိးတက္မႈႏႈန္း ငါးရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

အဆင့္ျမင့္လက္လီအေရာင္းေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ေစ်း၀ယ္စင္တာဧရိယာသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စတုရန္းမီတာ ၁၂၀၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိရွိလာၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၌လည္း ယင္းပတ္၀န္းက်င္သာရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဆုိင္ခန္းငွားရမ္းမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ခ့ဲေသာ္လည္း ငွားရမ္းခႏႈန္းထားမွာ တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ ၂၃ ေဒၚလာ၀န္းက်င္သာရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ မႏၲေလးေစ်းကြက္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ဟုိတယ္အခန္းအေရအတြက္ ၁၂၄၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး တည္ေဆာက္ဆဲစီမံကိန္းေျခာက္ခုေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အခန္းေပါင္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်ဟုိတယ္အခန္းခမွာ အဆင့္ျမင့္ဟုိတယ္အခန္းမ်ားမွာ ၂၇၉ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အလယ္အလတ္ဟုိတယ္အခန္းမ်ားမွာ ၉၃ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ကာ ဟုိတယ္မ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းအေမြအႏွစ္၊ ၾကြယ္၀ေသာယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိအသံုးျပဳၿပီး လူမႈဘ၀အေျချပဳ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္တင္ရန္ Colliers International (Myanmar) က အၾကံျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

February 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.