<

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေထာက္အထား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား ဗီဇာႏွင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တိုးေပးျခင္း ထိုင္းအစိုးရ စတင္လုပ္ေဆာင္

အေထာက္အထားမရိွသျဖင့္ ေနရပ္သို႔ျပန္လာသည့္ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေရႊသိန္း)

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေထာက္အထားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ OSS Data Entry စခန္းမ်ားတြင္ ဗီဇာႏွင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းတိုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးအလုပ္သမားသံအရာရွိ႐ံုးက အသိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီး (စီအိုင္စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္) အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းအစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္က ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ OSS Data Entry မ်ားသို႔သြားေရာက္ၿပီး ဗီဇာႏွင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ ထပ္မံသက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းမျပဳရေသးသည့္ အလုပ္သမားမ်ား (စီအိုင္စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မထုတ္ရေသးသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီအိုင္ထုတ္ေပးေရးစခန္းမ်ားသို႔မဟုတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံျမန္မာသံ႐ံုးရွိ (မနလ) ႐ံုးသို႔သြားေရာက္ၿပီး အေထာက္အထားထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး မိမိေနထိုင္ရာေဒသရွိ OSS Data Entry စခန္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး ဗီဇာသက္တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းတိုးျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ႀကိဳတင္သြားေရာက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမွန္ကန္ေၾကာင္း စာရြက္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ စီအိုင္ရရွိထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဗီဇာသက္တမ္းတိုးျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား မွန္ကန္ေၾကာင္း စာရြက္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေရလုပ္သား ပန္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး (ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္း မျပဳရေသးသည့္) အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဗီဇာသက္တမ္းတုိးျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးအလုပ္သမားသံအရာရွိ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းအစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ OSS Data Entry စခန္းမ်ားမွာ ပန္းေရာင္ကတ္ထပ္မံထုတ္ေပးျခင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းမျပဳရေသးေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိုင္းအစိုးရမွ အခ်က္အလက္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္။

February 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.