<

ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) အလွည့္က်သဘာပတိေနရာအား ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) စတင္တာ၀န္ယူ

ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) အလွည့္က်သဘာပတိေနရာအား ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) က စတင္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

CSSU အလွည့္က်သဘာပတိေနရာကို ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) မွ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) သုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း အစည္းအေ၀းကုိ RCSS/SSA ၏ ဌာနခ်ဳပ္ လြယ္တုိင္းလ်န္းတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါအလွည့္က် သဘာပတိ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းျခင္း အစည္းအေ၀းသုိ႔ အလွည့္က်သဘာပတိအျဖစ္ အဓိကတာ၀န္ယူရမည့္ SNDP ဥကၠ႒ စုိင္းအုိက္ေပါင္းသည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ဘဲ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး စုိင္း ဘုိးေအာင္အပါအ၀င္ ပါတီကုိယ္စားလွယ္ငါးဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား တားျမစ္ခံထားရသျဖင့္ SNDP ပါတီအေနျဖင့္ CSSU အလွည့္က် သဘာပတိတာ၀န္ရယူၿပီးေနာက္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ စုိင္းဘုိးေအာင္က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ရွိအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ေပါ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားဖုိ႔ ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကလည္း အဓိကအားျဖင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားအေရး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အဓိက ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ပါလမ္းျပေျမပုံအရ အမ်ဳိး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္အတြက္ အဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္သျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕၊ ေဒသအခ်ဳိ႕၌ အနည္းစုသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ အျပည့္အ၀ အေထာက္အပံ့မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

CSSU တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) ၊ ရွမ္းျပည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (SSJAC) ၊ ရွမ္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သဘာပတိ (ဥကၠ႒) တာ၀န္ကို အကၡရာအစဥ္လိုက္ အလွည့္က်တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ CSSU အဖြဲ႕၀င္မ်ားအနက္ ရွမ္းျပည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (SSJAC) တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရျခင္း မရွိေသးသည့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) ၊ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ႏွင့္ SSA အသြင္ေျပာင္း စိန္ေက်ာ့ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕တုိ႔ပါ၀င္သည္။

CSSU အလွည့္က်သဘာပတိအျဖစ္ RCSS/SSA ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ တာ၀န္ယူေနစဥ္ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ တြင္ CSSU အစည္းအေ၀းအား က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာစစ္သံမွဴးက ထုိင္းႏုိင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ CSSU အစည္းအေ၀းအား က်င္းပခြင့္မျပဳရန္ ကန္႔ကြက္တားျမစ္ခဲ့သျဖင့္ ထုိစဥ္အခ်ိန္က CSSU အစည္းအေ၀းအား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ RCSS/SSA က ဦးေဆာင္ကာ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ အဖြဲ႕မ်ားခြဲၿပီး လုိက္လံျပဳလုပ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္၏တားျမစ္မႈကုိ ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကပါ တားျမစ္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္အႀကိဳလူထု ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား က်င္းပျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ျခင္းသည္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားက်င္းပရန္ အစုိးရႏွင့္ RCSS/SSA အၾကား အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မရွိျခင္း၊ အႀကိဳလူထုေတြ႕ ဆုံပြဲမ်ားသည္ CSSU ေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္  ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိသည္။

 

 

February 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.