<

စက္မႈဇုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စက္မႈဇုန္ဥပေဒၾကမ္း ၾကန္႔ၾကာေနသည့္အတြက္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေန

စက္မႈဇုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စက္မႈဇုန္ဥပေဒၾကမ္းမွာ ၾကန္႕ၾကာေနသည့္အတြက္ ဥပေဒအားနည္းမႈေၾကာင့္ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသျဖင့္ ဇုန္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ လက္ရွိလႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူရမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႕အၾကား တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ Focal ၀န္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ဦးစီးဌာနအား ညိႇ ႏႈိင္းသတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း လမ္းမ်ား အလြန္ပ်က္စီးေနျခင္း၊ ေရသန္႔ မရရွိႏိုင္ေသးျခင္း၊ လူမႈဖူလံုေရး ေဆးခန္း၊  ေဆး႐ံု မရွိေသးျခင္း၊ စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ အပိုထပ္ေဆာင္းယူနစ္ ၁၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္း အျပင္ ျမင္းေကာင္ေရေၾကးအား လစဥ္ေပးေဆာင္ေနရျခင္း၊ စည္းကမ္းမဲ့ က်ဳးေက်ာ္မ်ားေၾကာင့္ ေရစီးဆင္းမႈႏွင့္ လမ္းမ်ားဆိုးရြားလာျခင္း၊ လယ္သမားအမည္ခံ က်ဳးေက်ာ္သူအခ်ဳိ႕က တဲထိုးပိတ္ဆို႔ ေငြညႇစ္ေနျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕သည္ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ အျမဲမျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ယႏၲရားတစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္၏ ပင္မ၀င္ေပါက္တြင္ ေစ်းသည္မ်ား၊ တရားမ၀င္ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီမ်ားႏွင့္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆိုက္ရပ္ျခင္းမရွိေသာ YBS ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေပါက္ပိတ္ဆို႕ေနသ ျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ဦး၀င္းႏိုင္က ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြအား တင္ျပအကူအညီေတာင္းခံသည္။

February 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.