<

ယူနန္ျပည္နယ္မွ မႏၲေလး၊ မႏၲေလးမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍန္ကုိ အတူတကြတည္ေဆာက္ေရး ျမန္မာဘက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး ထုတ္ေဖာ္ေရးသား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ တြံေတးၿမိဳ႕တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ – ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕အထိ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အေရွ႕သို႔ တန္းလာကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္အထိ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အေနာက္သို႔တန္းသြားကာ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အထိဟူေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍန္ကို  အတူတကြတည္ ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာဘက္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr.Hong Liang က ေဖာ္ထုတ္ေရးသားသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ Mr.Hong Liang ၏ “တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကြၽတ္ညီလာခံသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအတြက္ ပိုမိုသာယာသည့္အနာဂတ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္”ေဆာင္းပါးကို ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာသို႔ ေပးပို႔ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာျမန္မာသံ႐ံုး၏ Facebook စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ Chinese Embassy in Myanmar တြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးႏွင့္ လက္ေတြ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ မဟာဗ်ဳဟာျခင္း ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးလိုေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာအၾကားတြင္ အတူတူပိုင္ဆိုင္ေသာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းမွာ ကီလိုမီတာ ၂၂၀၀ ေက်ာ္ရွည္လ်ားၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူလူထုအၾကားရွိ ႐ိုးရာေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခိုင္ခိုင္မာမာတည္ရွိခဲ့၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔က ဆိုးအတူ ပူအမွ် အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းျဖစ္ၿပီး တူညီေသာ ကံၾကမၼာရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၾကသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားကို အလိုလားဆံုးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္အေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ကူညီေပးရန္ဆႏၵရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပါတီအသီးသီး၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔ စည္းလံုးညီညြတ္ စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေကာင္း မြန္စြာတည္ေဆာက္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Mr.Hong Liang က ေဖာ္ထုတ္ေရးသားသည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကြၽတ္ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ “The Belt and Road ” ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဘက္စံုသံတမန္ေရး ရာလုပ္ငန္းတို႔၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Hong Liang က ေဖာ္ထုတ္ေရးသားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ေရွ႕ေမွာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔က “The Belt and Road ” အတူတကြတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ “The Belt and Road ” အတူတကြ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ျမန္မာအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ပါတီအသီးသီး၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး ႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔မွ ေထာက္ခံမႈ ႀကီးက်ယ္စြာရရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိကာလႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတစ္ခုအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ အဓိကလုပ္ငန္းႏွင့္ အေရးပါသည့္စင္ျမင့္ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Hong Liang က ဆိုသည္။

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ “The Belt and Road ” အတူတကြ တည္ေဆာက္ေရးဟူသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လူမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား အတူတူတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ စတင္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိေနၿပီး “The Belt and Road ”ဆိုသည္မွာ ေရွးဦးစြာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းမွာ တ႐ုတ္ -ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအတြက္ တူညီေသာလုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Hong Liang က ေရးသားသည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကြၽတ္ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း၊ ညိႇႏိႈင္းၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစျခင္းဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ဤ အေတြးအေခၚညႊန္ျပသည့္အတိုင္း တ႐ုတ္ဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခန္းက႑မွ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ တ႐ုတ္ဘက္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကိုထားရွိၿပီး ၾကား၀င္ ညိႇႏိႈင္းျခင္းလုပ္ငန္း တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ -ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ၂ +၂ အဆင့္ျမင့္ညိႇႏိႈင္းေရးစနစ္ ထူေထာင္ၾကၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို အတူတူကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ဘက္က တက္ၾကြစြာ ေထာက္ပံ့ၿပီး တြန္းအား ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ “၂၁ ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr.Hong Liang က ေဖာ္ထုတ္ေရးသားသည္။

February 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.