<

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မိခင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက UNFPA အဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနစဥ္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မိခင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားကို UNFPA အဖြဲ႕ႏွင့္    ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ က်ား/ မ ဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈတို႔ အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ဘဲ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဆးကုသခြင့္မ်ား တစ္ေျပးညီရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားအားလံုး၌ မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ဘာသာကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်ား/ မ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ ေဆးကုသခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား (ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးျခင္း၊ အာဟာရေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား) ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း ခြဲျခားမႈမ်ဳိးမရွိေစေရး အတြက္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားအားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးကုသခံယူ ခြင့္မ်ားရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိၾကေစရန္အတြက္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ား အတြင္းရွိ ေဆးကုသမႈလိုအပ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအားလံုးကို ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ျပသေစေရးအတြက္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားအတြင္း အသိေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေဆး႐ံု၊ က်န္းမာေရးဌာနတိုင္း၌လည္း ‘ေဆးကုသမႈခံယူႏုိင္ျခင္း အသိေပး ေၾကညာခ်က္’ ကို ခ်ိတ္ဆြဲသြားႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အသိေပးေၾကညာခ်က္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနအားလံုး၌ ခ်ိတ္ဆြဲသြားႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ နားဆင္ႏုိင္ေသာ ေမယု FM ေရဒီယို၌လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ မည္သူမဆို ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ က်ား/ မ ဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈတို႔ အေပၚအေျခခံသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ဘဲ ေဆး႐ံု၊ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕မ်ား၏ ယာယီေဆးခန္းမ်ား၌ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးျခင္းကို ပံုမွန္ထုတ္လႊင့္သြားႏုိင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

February 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.