<

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အေပၚ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး သေဘာထားထုတ္ျပန္

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမႀကီး စီမံကိန္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္အေပၚ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္ စတင္မည္ဆုိပါက ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ မပ်က္မစီးဘဲ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သဘာ၀သစ္ေတာ ဧရိယာကုိ ျဖတ္သန္းသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုံျခဳံေရး၊ ႐ုိးရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ကာ ၎တုိ႔အတြက္ သိသာထင္ရွားၿပီး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရး ထုိးခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးကုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရ၊ ထုိင္းအစုိးရ၊ ဂ်ပန္အစုိးရ၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည့္ သူမ်ားအား စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ဆုိင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ဆန္းစစ္လႊာ (EIA) ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး၏ ေျမယာ မူ၀ါဒ၊ သစ္ေတာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပး တိုင္ပင္မႈႏွင့္ လူထုသေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ဆုံး႐ႈံးသြားမည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား အတြက္လည္း မွ်တေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ေျမယာအစား ျပန္လည္ခ်ထားေပးျခင္းမ်ားအား အၿပီးသတ္ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည့္အျပင္ ယင္းေဒသခံမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္မ်ား ေပၚထြန္းေရး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ တည္ေဆာက္မည့္လမ္းမႀကီး၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏုိင္မည့္ သစ္ေတာေျမ ေနရာမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားအျပင္ ကရင္လူမ်ိဳးႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ေသာ ေျမေနရာမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ နည္းပါးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

February 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.