<

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဆ႒မေန႔ မက်င္းပမီျမင္ကြင္း

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ကအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲသည့္အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၇ (စ) တြင္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ျခင္းမရွိပါက ဥကၠ႒သည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စာျဖင့္ေပးပို႔ရန္ ေတာင္းယူႏိုင္သည္ဟု ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၁၄ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးသည္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈအစီရင္ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပရမည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔လည္း ေပးပို႔ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကသည္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယကမွာ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ သက္တမ္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕႐ံုး၏ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴးျဖစ္ကာ အစည္းအေ၀းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ က်င္းပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏အခန္း ၄ တြင္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအျဖစ္ အခန္း ၄ ပုဒ္မ ၈ (ခ) တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိေစဘဲ ဥပေဒျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (ဂ) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား ဆက္ႏႊယ္အက်ံဳး၀င္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (ဃ) လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ညီလာခံမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွႏွစ္ဦး၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီကိုယ္စားလွယ္၊ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္တို႔က ျပ႒ာန္းရန္မသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

January 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.