<

ျပည္တြင္းထြက္ကုန္စည္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈျမင့္တက္လာေသာ္လည္း သြင္းကုန္မွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေလ်ာ့က်ေနဆဲျဖစ္ကာ ယခင္ႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသို႔ ျပည့္မီရန္လိုအပ္

ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္လ်က္ရွိသည့္ ထိုင္းကုန္စည္ကားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပည္တြင္းထြက္ စားေသာက္ကုန္မ်ားတင္ပို႔မႈ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွတင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိကာ ယခင္ႏွစ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏသို႔ ျပည္မီရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၁၆ ဒသမ ၉၄၅ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပည္တြင္းေရထြက္ ငါး၊ ပုစြန္၊ ကဏန္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္၊ ပဲ၊ ႏွမ္းႏွင့္ ပရေဆးမ်ားအျပင္ အျခားထြက္ကုန္မ်ားတင္ပို႔မႈမွာ ၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၉-၁-၂၀၁၈ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂ ဒသမ ၄၂၃ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ကာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္ ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၇၇၂ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထိုင္းကုန္စည္တင္သြင္းမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅၄ ဒသမ ၅၂၂ သန္းသာ ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူကထက္ ၂၃ ဒသမ ၀၆၅ သန္း ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္က တင္ပို႔မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅ ဒသမ ၈၃၈ သန္းတင္ပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျခာက္ႏွစ္အာကာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းကုန္စည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ တင္သြင္းမႈထက္ ၁၀ ဒသမ ၄၈ ဆ ေလ်ာ့က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကာလ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထိုင္းကုန္စည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အမ်ားအျပားတင္သြင္းလာၿပီး ေဆာင္းရာသီအသံုးအေဆာင္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္၊ လူသံုးကုန္မ်ား ပိုမိုတင္သြင္းလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အေႏြးထည္၊ ေမြ႕ယာ၊ ဂြမ္းေစာင္ စသည့္လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား၊ အထည္အလိပ္၊ ဘိလပ္ေျမ၊ အခ်ဳိမႈန္႔၊ အခ်ဳိရည္ႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို အလံုးအရင္းျဖင့္ တင္သြင္းလာၿပီး သၾကားမ်ားကိုလည္း ျမ၀တီနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ Re export အျဖစ္တင္သြင္းလ်က္ရွိကာ လယ္ယာသံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၲရားမ်ားကိုလည္း ပံုမွန္တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္မရွိေသာ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အသည္းႏွလံုးပါကင္ထုပ္မ်ား၊ အသားထုတ္ေရာင္းခ်မည့္ ထိုင္းေမြးျမဴေရး၀က္မ်ားကိုလည္း တရားမ၀င္ တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ခိုင္းႏြားမ်ားအား တရား၀င္တင္ပို႔ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွသာ တင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အတူ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအား တရား၀င္တင္ပို႔ခြင့္မရွိေသာ္လည္း ေသာင္ရင္းျဖတ္ေက်ာ္ဂိတ္မ်ားမွ တရားမ၀င္တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ နယ္စပ္ဂိတ္စခန္း ၁၆ ခုမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွာ သြင္းကုန္ထက္မ်ားျပားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၆၉ ဒသမ ၄၃၇ သန္းဖိုးတင္ပို႔ခဲ့သလို သြင္းကုန္မွာ ေဒၚလာ ၂၂၆၉ ဒသမ ၀၈၉ သန္းဖိုးတင္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၃၃၈ ဒသမ ၅၂၆ သန္း ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သလို ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၁ ဒသမ ၅၄၈ သန္း ပိုမိုကုန္သြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

January 30, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.