<

ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဘက္စုံသုံး မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအုံ ၈၆ လုံး ေဆာက္လုပ္မည္

ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအုံ ၈၆ လုံး ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္က မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက မိမိတုိ႔၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကုိ ၾကံ့ၾကံ့ခံရင္ဆုိင္ႏုိင္သည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစေရးကို မူ၀ါဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးတုိင္းသည္ ဆံုး႐ႈံးမႈရွိၿပီး ႀကီးမားပါက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ နစ္နာမႈအဆမတန္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ အသင့္ျဖစ္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္းသည္ အက်ဳိးအျမတ္ ေသခ်ာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိေၾကာင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏ သဘာ၀ေဘးထိခုိက္ခံရသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ အတြက္ ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေရးကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

January 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.