<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ ငါးလနီးပါးအတြင္း စက္မႈက႑ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တို႔တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၄၀ ေက်ာ္ အပါအ၀င္ က်ပ္ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ၏ (၂/ ၂၀၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္ (Photo – DICA)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ အထိ ငါးလနီးပါးအတြင္း စက္မႈက႑ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တို႔တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၄၀ ေက်ာ္အပါအ၀င္ က်ပ္ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ၏ (၂/ ၂၀၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုး ရအဖြဲ႕႐ံုး၌ က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းသံုးခုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းတစ္ခုတို႔ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ မ,တည္ေငြရင္း ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈၆၀ သန္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၃၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္း ၂၀၃၅ ဦးအတြက္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စက္မႈက႑ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တို႔တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၊ ထိုင္၀မ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔မွ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂၇ ခုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ေလးခု၊ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၃၁ ခုတို႔အား အတည္ျပဳမိန္႔မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး မ,တည္ေငြရင္းပမာဏ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၂၉၅ သန္းႏွင့္ က်ပ္ေငြ ၁၁၇၁၉ ဒသမ ၂၂ သန္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၁၂၃၉၉ ဦးအတြက္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မ,တည္ေငြရင္းပမာဏ ေဒၚလာ ငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အတည္ျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး႐ံုး၊ အမွတ္ ၁၊ သစၥာလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း ၉၅-၀၁-၆၅၇၈၉၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

January 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.