<

UNFC အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဖြဲ႕ NCA ေရးထုိးမည္ဟုေၾကညာၿပီးေနာက္ အစုိးရသုိ႔ အဆုိျပဳထားသည့္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကုိ တရား၀င္နိဂုံးခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအဆင့္ အဖြဲ႕အတြင္း အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNFC ထုတ္ျပန္

ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ေထာမြန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo: MSCO)

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဖြဲ႕ NCA  ေရးထုိးမည္ဟု ေၾကညာၿပီးေနာက္ အစုိးရသုိ႔ အဆုိျပဳထားသည့္အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကုိ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) တုိ႔၏ တရား၀င္နိဂုံးခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအဆင့္ကုိ အဖြဲ႕အတြင္း အေက်အလည္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNFC က ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္သည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ေလးဖြဲ႕အနက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတုိ႔က NCA တြင္ မၾကာမီ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ႏွစ္ဖြဲ႕ ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

UNFC ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ UNFC အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျခခံႏုုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာရာ၌ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ အားစုိက္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ NCA မွတစ္ဆင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ျပည့္၀၍ အႏွစ္သာရရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္းရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားဟု ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ NCA စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို မူေခ်ာအျဖစ္ အစုိးရဘက္မွ တစ္ဖက္သတ္အတည္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ားစုပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္သည့္အေနအထားကုိ မေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ NCA စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) တရား၀င္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (NCCT) အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ၁၆ ဖြဲ႕အနက္ ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ NCCT အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕ စုစုေပါင္း ရွစ္ဖြဲ႕ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း UNFC ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ၾကား NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ NCA ကုိ ပုိမုိခုိင္မာေစရန္ UNFC အေနျဖင့္ အဆုိျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ကာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ NLD အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC)  ႏွင့္ DPN တုိ႔အၾကား အဆုိျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္ သေဘာတူညီမႈရရွိေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္မွာ ၁၇ လေက်ာ္လြန္၍ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္အထိတုိင္ ေရာက္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုိးႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆုံမႈကုိ ခ်ိန္းဆုိထားၿပီးမွ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရကာ အႀကိဳညႇိႏႈိင္းမႈပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍ DPN ႏွင့္ PC တုိ႔အၾကား ေနာက္ဆုံးတစ္ဆုိ႔ေနသည့္ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ “ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ” ေ၀ါဟာရႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအဆင့္တြင္ ေတြ႕ဆုံညႇိ ႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း UNFC ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရွင္းလင္းထားသည္။

ထုိသုိ႔ ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံ၍ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ DPN ႏွင့္ PC တုိ႔အၾကား နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႀကဳိးပမ္းေနခ်ိန္အတြင္း အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ဘက္က အက်ပ္ကုိင္ အေျဖရွာသည့္နည္းလမ္းေဟာင္းျဖင့္  လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ အႏွစ္သာရ ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတုိ႔ မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရေၾကာင္း UNFC ၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ UNFC အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဖြဲ႕ NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္သျဖင့္ UNFC ၏ အဆုိျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္အေပၚ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အစုအဖြဲ႕ျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ဘဲ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။

“အဲဒီအေျခအေနေအာက္မွာ ဒီလုိလုပ္လုိက္ၾကတယ္ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ DPN နဲ႔ PC ၁၇ လေက်ာ္ေဆြးေႏြးမႈရဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္က ဘယ္ေရာက္သြားသလဲ။ အဲဒါေပ်ာက္ေနတယ္။ အဲဒါကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ ၿပီးရင္ တစ္ဖက္က ေထာက္ျပစရာရွိတာက DPN နဲ႔ ၁၇ လ ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးလာခဲ့တဲ့ Multilateral ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာပဲ Bilateral လုပ္လုိ႔ရသလား။ အဲဒီလုိလုပ္ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျမင္တာက  လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အရ လြဲတယ္လုိ႔ျမင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြင္းမွာ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ဆင့္ေပါ့။ အစုိးရဘက္က လုိလားမႈရွိလည္းသူတုိ႔ ဆက္ၿပီးေဆြး ေႏြးရမွာေပါ့။ အဲဒီအေျခအေနေအာက္မွာ ဒီလုိျဖစ္ေပၚေအာင္လုပ္တာကေတာ့ ဘ္ ႏွစ္ဖက္လုံးမွာ တာ၀န္ရွိတာေပါ့။ အစိုးရေရာ၊  ကာယကံရွင္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ဖြဲ႕ေရာ” ဟု UNFC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ ရခုိင္ ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ UNFC ၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ အက်ပ္ကုိင္အေျဖရွာသည့္နည္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ မဟုုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ NCA လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုတည္းကုိ အေသဆုပ္ကုိင္ရပ္တည္ၿပီး  နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားအတုိင္း ဖိအားေပး ေလွ်ာက္လွမ္းေနမည္ဆုိပါက ဆုိးက်ဳိးသံသရာတြင္ လည္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ အႏွစ္သာရျပည့္၀ၿပီး အဓိပၸာယ္ ရွိသည့္ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အရင္းခံျဖစ္ေသာ  ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အေျဖ ရွာေရးမူအေပၚ အခုိင္အမာရပ္တည္လ်က္  ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေရးသားထားသည္။

 

 

January 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.