<

ေျမကြက္ေရာင္းခ်ျခင္းအပါအ၀င္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြမ်ားအေပၚ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ထားသည့္ အခြန္ထမ္း ၁၀ ဦးစာရင္း ထုတ္ျပန္

ေျမကြက္ေရာင္းခ်ျခင္းအပါအ၀င္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြမ်ားအေပၚ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ထားသည့္ အခြန္ထမ္း ၁၀ ဦးစာရင္းကုိ  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ေဟာင္းစည္းၾကပ္ႏွစ္မ်ားအတြက္ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြမ်ားအား ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေပးသြင္းထားသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားစာရင္း၏ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံရေငြစာရင္းကုိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစာရင္းတြင္ က်ပ္သန္း ၅၀၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းသူတစ္ဦး၊  က်ပ္သန္း ၉၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းသူတစ္ဦး၊ က်ပ္သန္း ၃၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းသူတစ္ဦး၊ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းသူေလးဦး၊ က်ပ္သန္း ၁၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းသူသုံးဦး စုစုေပါင္း ၁၀ ဦး စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Shwe Ayer Nadi Limited က ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားျဖင့္ က်ပ္သန္း ၅၀၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး Soe Electric & Machinery Co..,Ltd က ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားျဖင့္ က်ပ္သန္း ၉၀၀ ေအာက္ ေပးေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Kanbawza Industries Ltd က က်ပ္သန္း ၃၀၀ ေအာက္ေပးသြင္းထားၿပီး က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေအာက္ေပးေဆာင္သူမ်ားစာရင္းတြင္ Nilar Yoma Gems Co.., Ltd ၊ ေဒၚခင္ စု (ခ) ခ်င္စုေကာ္၊ Capital Power Co.,Ltd ၊ ေဒၚေမရင္ (ခ) ေဒၚသန္းသန္းေအးတုိ႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ က်ပ္သန္း ၁၀၀ ေအာက္ ေပးေဆာင္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ေဒၚေအးစုံ၊ ဦးေက်ာ္စိန္ႏွင့္ ဦးထြန္းစိန္၊ ေဒၚခင္သန္းရီ တုိ႔ပါ၀င္ၿပီး ၎တုိ႔မွာ ေျမကြက္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေျမအေဆာက္ အအံုငွားရမ္းျခင္းတုိ႔အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေျခပစၥည္းဆုိသည္မွာ ေျမ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏အခန္းမ်ား၊ ယာဥ္ႏွင့္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မçတည္ပစၥည္းကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း ယင္းစကားရပ္တြင္ အစုရွယ္ယာႏွင့္ ကတိ၀န္ခံခ်ဳပ္တုိ႔အျပင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အလားတူ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

January 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.