<

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စီးပြားေရးတုံ႔ဆိုင္းေနျခင္းကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကုစားရန္ ဘဏ္အပ္ေငြအတုိးႏႈန္းကို ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စီးပြားေရးတုံ႔ဆိုင္းေနျခင္းကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွကုစားရန္ ဘဏ္အပ္ေငြအတိုးႏႈန္းကို ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔တြင္ ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ေဆြးေႏြးသည္။

ျပည္တြင္းေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကိုသာ အားထားခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္အျပင္ အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ားကို ေစ်းၿပိဳင္ေလလံစနစ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား ျဖည့္ဆည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျဖည့္ဆည္းရန္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ႏွင့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ဗဟိုဘဏ္က ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ေစ်းကြက္ ကျပ႒ာန္းသည့္ အတိုးႏႈန္းျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဗဟိုဘဏ္မွ ဘဏ္၌လာေရာက္အပ္ႏွံေငြမ်ားအတြက္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္းေသာ ဘဏ္ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မပိုေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေခ်းရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ရသည့္ကူပြန္ႏႈန္းသည္ အစီရင္ခံစာအရ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ကူပြန္ႏႈန္း ကိုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၉ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔အထိ အတိုး ႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုအေျခအေနတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံသည့္ အတိုးႏႈန္းကို ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္မွေခ်းယူေငြမ်ားအတြက္ အတိုးႏႈန္းကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးပါက ဘဏ္၌ေငြစုသူမ်ားအား မထိခိုက္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုးႏႈန္းကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က သံုးသပ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အတိုးႏႈန္းအား ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအစား ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တုံ႔ဆိုင္းေနျခင္းကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကုစားေပးႏိုင္သည့္အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မတည္ရင္းႏွီးမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးသည္။

ပုဂၢလိကက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္ရွိအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ (Maximum Bank Lending Rate) ကို လက္ရွိ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ႏွင့္ ဘဏ္အပ္ ေငြအေပၚအတိုးႏႈန္း Maximum ကိုလက္ရွိ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ တင္ျပမႈအေပၚ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုးက ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ (၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္) တြင္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦစိုးသိန္းသို႔ တင္ျပထားသည္။

 

 

January 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.