<

ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီးစီမံကိန္းသည္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္အတြက္ MIC သို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ျပစရာမလိုဘဲ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိဟုဆို

ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီး စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးသည္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ျပစရာမလိုဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

“အစိုးရခ်င္း အစိုးရခ်င္းေပါင္းလုပ္တဲ့ဟာဆို ဒီကိုမလာဘူး။ အစိုးရခ်င္းလုပ္တာ။ G to G စီမံကိန္းလုပ္တာ Government to Government လုပ္တဲ့ဟာဆို Investment ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တင္ေလ့တင္ထမရွိဘူး။ ဒါေတြေနာက္ PPP ပံုစံနဲ႔လုပ္တယ္။ Public, Private, Partnership ပံုစံေတြ၊ Developer အေနနဲ႔လုပ္တာဆိုရင္ ဒီကိုလာတယ္။ ဒါေတြက အခုက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလုပ္မယ့္ Infrastructure စီမံကိန္းေတြ EU တို႔ IFC တို႔ ႏုိင္ငံတကာကိုေပးတဲ့စီမံကိန္းက ဒါေတြက စတဲ့အဆင့္ပဲရွိေသးတယ္။ ႐ိုး႐ိုးစီမံကိန္းေတြကေတာ့ Project by project ကို လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံသားလား၊ ႏုိင္ငံျခားလား အဲဒီက်ရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနကေန ဒီကိုတင္တယ္။ အဲဒီ Proposal ေတြပို႔လိုက္တာေပါ့။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးက အတည္ျပဳတာတို႔ အေသးစိတ္လုပ္ၿပီးမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကို လာတင္တာ” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္စက္မႈဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈျပဳရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၀င္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ IFC တို႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္ မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမစီမံကိန္း သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ IFC ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအမ်ားဆုံးႏွင့္ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာအက်သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း အဆင့္ျမင့္အခြန္ေကာက္ခံမႈျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမည့္ ၂၀ ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္မွ ေျမာက္ဘက္သို႔ဆက္သြယ္သည့္ ေလးလမ္းသြား မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမတည္ေဆာက္မႈတြင္ ဦးေဆာင္အၾကံေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ IFC အေနျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာတည္ေဆာက္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စနစ္တက်ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည့္ အေတြ႕အၾကဳံေကာင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မိုးပ်ံအျမန္လမ္းစီမံကိန္းသည္ ေတာင္ဘက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္စက္မႈဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းတိို႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေထာက္ကူႏုိင္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း IFC က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

January 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.