<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွခြင့္ျပဳထားေသာ အႀကီးစားဓာတ္သတၱဳလုပ္ကြက္ ၁၅၀ ရွိၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ကြက္ အမ်ားဆုံးထုတ္ေပးထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးထားေသာ အႀကီးစားဓာတ္သတၱဳလုပ္ကြက္ ၁၅၀ ရွိၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ကြက္အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရာတြင္ အႀကီးစားလုပ္ကြက္၊ အေသးစားလုပ္ကြက္၊ စမ္းသပ္လုပ္ကြက္၊ စမ္းသပ္/ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းလုပ္ကြက္၊ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္၊ အေသးစားဆင့္တက္လုပ္ကြက္ဟူ၍ အမ်ဳိးအစားမ်ားခြဲကာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးထားသည့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ အႀကီးစားလုပ္ကြက္ ၁၅၀၊ အေသးစားလုပ္ကြက္ ၇၈၇ ကြက္၊ စမ္းသပ္လုပ္ကြက္ ၃၆၃ ကြက္၊ စမ္းသပ္/ျဖစ္ေျမာက္၂၄ ကြက္၊ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္ ၃၇ ကြက္၊ အေသးစားဆင့္တက္ ၉၂ ကြက္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အႀကီးစားဓာတ္သတၱဳရွာေဖြ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္ ၁၅၀ တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ကြက္ ၄၈ ခုျဖင့္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ထုံးေက်ာက္လုပ္ကြက္ ၄၂ ခု၊ သံေက်ာက္လုပ္ကြက္သုံးခု၊ သံၾကြယ္ေဘာက္ဆုိဒ္ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခု၊ မာဘယ္လုပ္ကြက္ ၁၀ ခု၊ ဂရက္ႏိုက္ လုပ္ကြက္သုံးခု၊ ေျမေစးလုပ္ကြက္ ႏွစ္ခု၊ ဖန္ခ်က္သဲလုပ္ကြက္ ႏွစ္ခု၊ ေဂါဒန္လုပ္ကြက္ ေျခာက္ခု၊ ေၾကြေက်ာက္လုပ္ကြက္ သုံးခု၊ ခဲလုပ္ကြက္ ေလးခု၊ ခဲမျဖဴ-အၿဖိဳက္နက္ လုပ္ကြက္ ၁၁ ခု၊ ေၾကးနီလုပ္ကြက္ ႏွစ္ခု၊ ခေနာက္စိမ္းလုပ္ကြက္တစ္ခု၊ သြပ္လုပ္ကြက္ တစ္ခု၊ ဘ႐ုိက္တီး လုပ္ကြက္သုံးခု၊ ေရႊလုပ္ကြက္ငါးခု၊ နီကယ္လုပ္ကြက္တစ္ခု၊ သလင္းလုပ္ကြက္တစ္ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးထားသည့္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၁၂၃ ကြက္၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၂၅ ကြက္၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၆၄ ကြက္၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခုနစ္ကြက္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၂၁ ကြက္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၀၆ ကြက္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သုံးကြက္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သုံးကြက္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၆၅ ကြက္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၄၄၉ ကြက္၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၅ ကြက္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ကြက္ေလးကြက္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) တြင္ ၁၅၈ ကြက္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) တြင္ ၉၈ ကြက္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပုိင္း) တြင္ ၉၉ ကြက္၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏွစ္ကြက္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ကြက္ စုစုေပါင္း ၁၄၅၃ ကြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

January 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.