<

ျမန္မာ့ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပွ်မ္းမွ်ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ သိသိသာသာမ်ားေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ကုန္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ားသည္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိမည္ဟု ADB မွ ခန္႔မွန္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး လုပ္ခလစာမ်ား ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပွ်မ္းမွ် ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ သိသိသာသာ မ်ားေနခဲ့သည္ဟု Oxford Business Group မွ သိရသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပိုေနၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗီယန္နမ္ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္တြင္ ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လာအိုႏိုင္ငံ မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္ ရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္တြင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သုည ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခု ႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ADB မွ ခန္႔မွန္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ေငြေဖာင္းပြမႈ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အနည္းငယ္ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေျခအေနတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၄ ဒသမ ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၏ ႏွစ္အလုိက္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (Year on Year Inflation) မွာ ၄ ဒသမ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၉ ဒသမ ၀၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယအျမင့္ဆုံးျဖစ္ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၆ ဒသမ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယအျမင့္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

January 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.