<

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေႏွးေကြးေနသည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း Oxford Business Group ထုတ္ျပန္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွးေကြးေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းမွ အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း Oxford Business Group က ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္း ခ်ဳပ္(UMFCCI) ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Roland Berger တို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းအတြင္း ယံုၾကည္မႈမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းေနသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည့္စစ္တမ္းကို ကိုးကားထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Roland Berger စစ္တမ္းအရ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေနသည့္ ေရတိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပမာဏသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားၿပီး ထိုသို႔က်ဆင္းလာမႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေတာင့္တင္းသည့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အလားအလာ ပိုင္ဆုိင္ထားသျဖင့္မ်ား မၾကာမီကာလႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းျမင္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်ကုန္သည္ႀကီး မ်ားအသင္း၏ဥကၠ႒ Peter Beynon က လက္ရွိတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း အဆိုပါတိုးတက္မႈမ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြကို ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ အာမခံလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဘဏ္မဟုတ္တဲ့ အျခားေသာဘ႑ာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အေသးစားေငြ ေၾကးလုပ္ငန္းစတဲ့ က႑ေတြမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ပိုၿပီးျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အဓိက ထားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္” ဟု Peter Beynon က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္ အလြယ္ကူဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ အနက္ အဆင့္ ၁၇၁ တြင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ျခင္းသည္ အထက္ပါ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားရွိေနသည့္ အခ်က္ကို ပိုမိုေပၚလြင္ေနေစခဲ့သည္ဟု ထပ္ဆင့္ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ ေႏွးေကြးသည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေကာင္းဘက္ဦးတည္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ လတ္တေလာႏွင့္ မ်ားမၾကာမီကာလမ်ားအတြင္း ဆက္လက္အရွိန္ရအားေကာင္းေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

January 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.