<

ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ားေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားေဆြးေႏြးမည့္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေ၀း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပလ်က္ရွိ

ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ားေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားေဆြးေႏြးမည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္မွစတင္ ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ အရပ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ား ေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္း လမ္းညႊန္၊ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ႐ုံးအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U ဥကၠ႒ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ေနရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္သည့္ လက္နက္ကို္င္ပဋိပကၡ၏ ခါးသီးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳျဖင့္ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူေၾကာင္းကုိ ပါ၀င္သူအားလုံး သေဘာေပါက္ၾကေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ ႏွစ္ဖက္ၾကား သံသယစိတ္ႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားသည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျမင့္မားေနေသးသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား သံသယစိတ္ကို ႏိႈးဆြၿပီး စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ကုိတုိးပြားေစႏိုင္သည့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ (Sensitive) ျဖစ္ေသာ အေျပာအဆို၊ အသံုးအႏႈန္းမ်ဳိးႏွင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးမ်ား မေျပာရန္၊ မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အထူး သတိခ်ပ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) မွ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ NCA မွ ေပၚေပါက္လာသည့္ JMC သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ အဓိကျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအးခ်မ္းစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ NCA ၏ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားမွ ေဖာက္ဖ်က္မႈ ရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေဖာက္ဖ်က္မႈရွိလာပါကလည္း စိစစ္ အတည္ျပဳအေရးယူေျဖရွင္းသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူNCA အား ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာ၀န္သည္ ေစာင့္ၾကည့္၊ စိစစ္ အတည္ျပဳသည့္တာ၀န္သာရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား NCA ပါ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးခိုင္မာမႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္ႏွစ္ခုအၾကား NCA အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ (Common Agreement) မ်ား ရရွိေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား ထိပ္တိုက္ ထိေတြ႕မႈေရွာင္ရွားရန္အတြက္ တပ္မ်ားေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္ေျမပုိင္းျခားမႈဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားကို ခြဲျခားထားႏိုင္ရန္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား ညႇိိႏႈိင္းသေဘာတူရယူႏိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Military to Military ယႏၲရားအသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

“NCA အခန္း (၆) ပါ ၾကားကာလအစီအစဥ္အရ အပစ္အခတ္ရပ္နယ္ေျမ၊ ထိစပ္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသေဘာတူ ညီခ်က္ရယူႏိုင္ရန္၊ ယႏၲရားအသစ္တစ္ခုလည္း တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ သို႔ မွသာ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး မည္သူက NCA ကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ကို JMC မွ ေစာင့္ၾကည့္၊ စိစစ္အတည္ျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေျပာ ၾကားလုိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။
(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး (ၿငိမ္း) တို႔အစား ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအး၀င္းႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံ ျမင့္ (ၿငိမ္း) (ယခင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္ ျပည္ထဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး) တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္ ပဒိုေစာတာဒိုမူးအစား ပဒိုေစာဆဲေဂကိုလည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

January 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.