<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ တင္ျပေတာင္းခံ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား က က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်ပ္ ၈၀၇ ဒသမ ၁၄၆၅၅၂ ဘီလ်ံ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၄၁၀ ေက်ာ္အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုေပါင္း ေတာင္းခံမႈသည္ က်ပ္ ၁၂၁၇ ဒသမ ၁၄၆၅၅၂ ဘီလ်ံ ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေတာင္းခံမႈသည္ က်ပ္ ၁၃၃၄ ဒသမ ၁၉၄ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းေနေရး၊ မူလတန္းပညာ သင္ယူသူအားလံုး သင္ယူၿပီးေျမာက္၍ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္ေရး၊ ၀ါသနာႏွင့္ ဆႏၵအရ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးက႑ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္ေရး၊ ဘ၀တစ္သက္တာ ပညာေရးမ်ားကို ဆက္လက္ပညာသင္ယူႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ေက်းလက္ႏွင့္ ေ၀းလံေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား အဆင့္တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာမ်ား ဆက္လက္ ပညာသင္ယူႏုိင္ေရး၊ လိုအပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စာသင္ခန္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမင့္မားေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ပညာေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၈၀၇ ဒသမ ၁၄၆၅၅၂ ဘီလ်ံကို ဘ႑ာေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စနစ္တက် ထိေရာက္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၆၆၇၈၆၅ ဒသမ ၉၄၇ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၃၉၂၈၀ ဒသမ ၆၀၅ သန္း စုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၀၇၁၄၆ ဒသမ ၅၅၂ သန္း ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး သာမန္အသံုးစရိတ္တြင္ လစာ၊ ခရီးစရိတ္၊ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းစရိတ္၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးစရိတ္မ်ား၊ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစရိတ္၊ အတိုးေပးေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြ အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ေတာင္းခံမႈတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္း၊ စက္ပစၥည္း၊ သင္ၾကားေရးသံုး စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးေခ်ရန္အတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျမန္ဆန္ရန္အတြက္ e-government ႏွင့္ data management system ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်ရတဲ့ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးမ်ားရရွိဖို႔ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီး သံုးပါမယ္။ ေနာက္ တစ္ျပည္လံုး က်န္းမာၾကံ့ခိုင္တဲ့သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္မ်ားမွာရွိတဲ့ အားကစားကြင္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အားကစားပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းေတြကို အမ်ားႀကီးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားရွိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လက္စ ေဆး႐ံုမ်ားကို အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသံုးခ် သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည့္အျပင္ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ မကူးစက္ေရာဂါ ႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

January 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.