<

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone A ႏွင့္ Zone B ၌ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ ၈၄ ခုက အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအား ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ရႊန္းလဲ့၀င္း)

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone A ႏွင့္ Zone B ၌ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ ၈၄ ခုက အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရလက္ မွတ္ေရးထိုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၃ ကီလိုမီတာ အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာ စုစုေပါင္းသည္ ဟက္တာ ၂၄၀၀ ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး စတင္လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အက်ယ္အ၀န္း ဟက္တာ ၄၀၀ ရွိသည့္  Zone A ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္  (Zone B Phase 1) ဟူ၍ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဟက္တာ ၄၀၀ က်ယ္၀န္းၿပီး စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား စတင္လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone A တြင္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီ ၇၉ ခုက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကုမၸဏီ ၇၉ ခု လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမေနရာလြတ္မ်ား က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone A ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေျမေနရာမ်ားေရာင္းခ်ေပးရန္ က်န္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ (MJTD) မွ သတင္းရရွိသည္။

“Zone A နဲ႔ Zone B မွာ အေမရိကန္၊ ဥေရာပနဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြက ကုမၸဏီ စုစုေပါင္း ၈၄ ခုက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွထားပါတယ္။ Zone A မွာ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ ၇၉ ခုနဲ႔  Zone B မွာ  ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီငါးခုက အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ (MJTD) မွ President & ECO ျဖစ္သူ YANAO Takashi က ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B ၏ ပထမအဆင့္ ဟက္တာ ၁၀၀ စီမံကိန္းအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနကာ လက္ရွိတြင္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ  အစိုးရလက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကုမၸဏီလီမိတက္ (MJTD) အား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္မွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ခဲ့ၿပီး စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္တြင္ ျမန္မာဘက္မွ ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာကုမၸဏီ ကိုးခုႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား ပါ၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္မွ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ JICA မွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Mitsubishi Marubeni ၊Sumitomo Corporation ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဘဏ္သံုးခုတို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.