<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၁၆၀၄၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း ၂၁ လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၄၄၂၅ ဘီလ်ံ၀န္းက်င္ရွိလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၁၆၀၄၉ ဘီ လ်ံေက်ာ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းက႑တုိ႔တြင္ အမ်ားဆံုးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏လုပ္ငန္း ၁၃၂၁ ခုကုိ လုပ္ငန္းက႑ ၁၁ ခုတြင္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ပမာဏ က်ပ္ ၁၆၀၄၉၃၇၉ ဒသမ ၁၈၉ သန္း (က်ပ္ ၁၆၀၄၉ ဘီလ်ံေက်ာ္) ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

က႑အလုိက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳေရးက႑တြင္  က်ပ္ ၃၉၇၅ ဒသမ ၀၁၁ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၆၉ ခု)၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ က်ပ္ ၂၇၆၇ ဒသမ ၅၉၄ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၇၇၅ ခု)၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၂၇၃၅ ဒသမ ၈၃၉ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၄၇ ခု)၊   ဟုိ တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၁၅၀၉ ဒသမ ၉၈၁ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၁၆ ခု)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၇ ဒသမ ၀၃၁ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၆၈ ခု) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၇၉၇ ဒသမ ၈၅၁ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၀ ခု)၊ စြမ္းအင္က႑တြင္ က်ပ္ ၆၂၈ ဒသမ ၉၄၈ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၄ ခု)၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑တြင္ က်ပ္ ၁၄၁ ဒသမ ၆၈၈ ဘီလ်ံ (လုပ္ ငန္း ၆၄ ခု)၊ ေမြျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ က်ပ္ ၈၃ ဒသမ ၂၂၀ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၇၆ ခု)၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၅၁ ဒသမ ၁၉၃ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၀ ခု) ႏွင့္ အျခားက႑တြင္ က်ပ္ ၂၃၅၁ ဒသမ ၀၁၇ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၇၂ ခု) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ (၂၀၁၆ မတ္လကုန္)အထိ  ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ က်ပ္ ၁၁၆၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး လက္ရွိအစုိးရ တက္ေရာက္ၿပီး ၂၁ လကာလ အတြင္း က်ပ္ ၄၄၂၅ ဘီလ်ံ ၀န္းက်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ တစ္လအတြင္း က်ပ္ ၃၀၀ ဒသမ ၀၆၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အိမ္ျခံ ေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ အဓိက မ်ားျပားလာခဲ့ရာၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္ကာ ယခင္ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး က႑ျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာမရွင္မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဆုိျပဳလႊာပုံစံ ျဖည့္ျခင္း၊ ၎အဆုိျပဳလႊာကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ  ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း သိရသည္။           ျပည့္စုံေသာအဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ အဆိုျပဳလႊာ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ (Proposal Assessment Team) အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ အဆုိျပဳလႊာ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳပါက အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံေၾကာင္း၊ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းသူထံ အေၾကာင္းျပန္ျခင္း၊ လက္ခံၿပီးသည့္ အဆုိျပဳလႊာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္ မရွင္႐ုံးအဖြဲ႕က သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕သေဘာထား၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန သေဘာထားမ်ား ေတာင္းခံျခင္း၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပည့္စုံပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က အစည္းအေ၀းသုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ MIC အစည္းအေ၀းမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူထံ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

January 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.