<

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ပုိမ်ားလာေၾကာင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပုိမ်ားလာေၾကာင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (Landmine & Cluster Monitor) က ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တြင္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က မိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယရွိဖြယ္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ေဒသမ်ား (Suspected Hazardous Areas) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၀ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္မူ မိုင္းအႏၲရာယ္ရွိေသာ ေဒသမ်ားမွာ ၇၁ ၿမိဳ႕နယ္အထိ ျဖစ္လာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ မိုင္းအႏၱရာယ္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အင္းေတာ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဘုတ္ျပင္း၊ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ တနသၤာရီ၊ သရက္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရျဖဴ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေက်ာက္ႀကီး၊ ေရႊ က်င္၊ သနပ္ပင္ႏွင့္ ေတာင္ငူ၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္စလံုး၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္စလံုး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဗန္းေမာ္၊ ခ်ီေဖြ၊ ဖားကန္႔၊ မံစီ၊ မိုးေကာင္း၊ မိုးညႇင္း၊ မိုးေမာက္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေရႊကူ၊ ဆင္ဘို (ဆင္ဘိုၿမိဳ႕သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္ ပါ၀င္သည္)၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ တႏိုင္း၊ ေဆာ့ေလာ္ႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဘီးလင္း၊ က်ဳိက္ထို၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သံျဖဴဇရပ္၊ သထံုႏွင့္ ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေမာင္ေတာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဟိုပံုး၊ သိႏၷီ၊ ဆီဆိုင္၊ သီေပါ၊ ကုန္းၾကမ္း၊ ကြတ္ခိုင္၊ ေက်ာက္မဲ၊ လင္းေခး၊ လား႐ိႈး၊ လိြဳင္လင္၊ ေလာက္ကိုင္၊ မိုင္းတံု၊ ေမာက္မယ္၊ မိုင္းရွဴး၊ မိုင္းပန္၊ မိုင္းတံု၊ မိုင္းျဖတ္၊ နမ့္ဆန္၊ တာခ်ီလိတ္၊ နမၼတူ၊ နမ့္ခမ္း၊ မူဆယ္၊ ရပ္ေစာက္ႏွင့္ ရြာငံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထပ္တိုးလာသည့္ မိုင္းအႏၲရာယ္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိတ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဗန္းေမာ္၊ ေရႊကူ၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ တႏိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မူဆယ္၊ သီေပါ၊ ကြတ္ခိုင္၊ လား႐ႈိး၊ ေလာက္ကိုင္ႏွင့္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ၾကရာ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ တိုးလာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မိုင္းျဖန္႔ၾကက္ တည္ရွိမႈသည္ အလြန္တိုးတက္ မ်ားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔သည္ မိုင္းပ်ံ႕ႏွံ႕မႈအမ်ားဆံုး ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး မိုင္းထိသူ အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ မွတ္တမ္း တင္ထားေသာ ေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို သံသယရွိဖြယ္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ ယူဆထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ စတင္ထုတ္ေ၀သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ မိုင္းအသံုးျပဳမႈကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမ သံုးလပတ္ သက္တမ္းအထိ ေလ့လာထားေသာ ယင္းအစီရင္ခံစာ ကာလအတြင္း မိုင္းအသံုးျပဳမႈသည္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ၂၉၈ ဦး ေသဆံုး သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသည္ဟု အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနက အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ သံုးရက္လွ်င္ ေျမျမဳပ္မိုင္းထိခိုက္မႈ တစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထိသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးသည္ ကေလးျဖစ္ၿပီး မိုင္းထိသူ ေလးဦးတြင္ တစ္ဦးေသဆံုးသည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနကို ကိုးကား၍ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၁ ဦးရွိၿပီး ဒဏ္ရာရသူ ၈၉ ဦးရွိေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕႐ံုး မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းဌာန မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအသံုးျပဳ မႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Mine Ban Treaty) ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျခင္း မရွိသလို ထပ္ဆင့္ေပါက္ကြဲေစေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈတားျမစ္ ပိတ္ပင္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (The Convention on Cluster Munitions) ကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

January 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.