<

စစ္ေတြ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးကို စံျပေဆး႐ံုႀကီးအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး Master Plan ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည္

စစ္ေတြၿမိဳ႕ရိွ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚႏွင့္ ျပင္ပလူနာဌာနကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေတြအေထြေထြ ေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီးကို စံျပေဆး႐ံုအျဖစ္ ဘက္စံုအဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Master Plan ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန/  ဌာနခြဲမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ရန္ပံုေငြခ်ထားမႈအေပၚ မူတည္၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါ ကုေဆး႐ံုႀကီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ Master Plan ေရးဆြဲကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စစ္ေတြ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ေသြးလွဴဘဏ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုတိုင္းတြင္ ေသြးလွဴဘဏ္ထားရွိရန္ မတတ္ႏုိင္သည့္အျပင္ ေသြးလွဴဘဏ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္မွာ စရိတ္မ်ားစြာကုန္က်ေသာ္လည္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အေရးေပၚလူနာမ်ားအား ေသြးသြင္းကုသႏုိင္ရန္အတြက္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Ms Tone Tinnes ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအားလံုး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ စစ္ေတြျပည္သူ႔ေဆး႐ံု ဘက္စံုအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံဘက္မွ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွလည္း စစ္ေတြေဆး႐ံုကို ဘက္စံုအဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမတိုင္မီ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စစ္ေတြျပည္သူ႔ေဆး႐ံု၌ ဆရာ၀န္အင္အား နည္းေနသည့္အတြက္ OPD ဆရာ၀န္အေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး၏ ျပင္ပလူနာဌာနႏွင့္အေရးေပၚ လူနာကုသေဆာင္၊ ဧည့္ႀကိဳဌာနမ်ားသို႔ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေတြျပည္သူ႔ေဆး႐ံု၊ ျပည္နယ္ကုသေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ျပည္နယ္      ျပည့္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဆး႐ံုအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ အေလအလြင့္မရွိေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း အေရအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းအမ်ဳိး အစားအလိုက္ ရာထူးတက္လမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး ၊ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း မွာယူျဖန္႔ျဖဴးသည့္ စနစ္တစ္ခုတည္ေထာင္ၿပီး ေဆး႐ံုအဆင့္အလိုက္ ေဆး၀ယ္ယူႏုိင္မႈကိစၥမ်ား၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၏ ျပင္ပလူနာဌာနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ စနစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ စစ္ေတြေဆး႐ံု၏ လတ္တေလာဆရာ၀န္ အင္အားမွာ လူနာအေရအတြက္ႏွင့္စာလွ်င္ အလြန္နည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ အျမန္ဆံုးျဖည့္ ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

January 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.