<

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမစက္႐ံု၊ ပင္းပက္သံမဏိစက္႐ံုႏွင့္ ေငြကမၻာခေနာက္စိမ္းစက္႐ံု စေသာ စက္႐ံုသံုး႐ံုေၾကာင့္ ေဒသခံတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္း

ရွမး္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ စက္႐ံုႀကီး သံုး႐ံုေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု “ခ်ယ္ရီေျမမွ အေမ့ ေလ်ာ့ခံဘ၀မ်ား” သုေတသနစာတမ္း တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ ေကာင္ေရြလူမႈ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕က ျပဳစုထားေသာ “ခ်ယ္ရီေျမမွ အေမ့ေလ်ာ့ခံ ဘ၀မ်ား” သုေတသန စာတမ္း၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ Royal Star Hotel တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး နစ္နာခဲ့သူ ေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ သုေတသန စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၃ ရြာမွ လူဦးေရ ၃၄၆၇ ဦးခန္႔ရွိၿပီး အဆုိပါ ေဒသအတြင္းရွိ စက္႐ံုႀကီး သံုး႐ံုျဖစ္ေသာ (၁) ပင္းပက္သံမဏိစက္႐ံုႏွင့္ ပင္းပက္သံ႐ုိင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ (၂) ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမစက္႐ံု၊ (၃) ေငြကမၻာ ခေနာက္စိမ္းစက္႐ံု စေသာ စက္႐ံုႀကီးသံုး႐ံုေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ရွိေနရေၾကာင္း အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္ေရြအဖြဲ႕က သုေတသနျပဳစုထားေသာ အခ်က္မ်ားမွာ နမ့္ဆီးေက်းရြာအုပ္စုမွ ေက်းရြာေပါင္း ၁၃ ရြာကိုသာ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ စက္႐ံုႀကီး သံုး႐ံုေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားမွ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး လူဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ အဆုိပါ ေဘးဒုကၡမ်ားကို ခံစားေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ရွင္းလင္းသူ ေကာင္ေရြအဖဲြ႕မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးခြန္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

စက္႐ံုႀကီး သံုး႐ံုျဖစ္ေသာ (၁) ပင္းပက္ သံမဏိစက္႐ံုႏွင့္ ပင္းပက္သံ႐ုိင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ၿပီး အသံုးျပဳေျမ ဧရိယာမွာ ၅၁၄၄ ဒသမ ၉၆ ဧကျဖစ္ၿပီး နစ္နာေၾကး တစ္ဧကကို က်ပ္ငါးေထာင္ေပး ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားမွ သေဘာမတူသျဖင့္ မယူခဲ့ေၾကာင္း၊ (၂) ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳေျမဧရိယာ ၇၂၈ ဒသမ ၃၁ ဧက ရွိကာ နစ္နာေၾကး တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ (၃) ေငြကမၻာခေနာက္ စိမ္းစက္႐ံုကို၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳေျမ ဧက ၅၀ ကို ေဒသခံမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစက္႐ံုႀကီး သံုး႐ံုတြင္ (၁) အမွတ္-၂ ပင္းပက္သံမဏိစက္႐ံုႀကီးသည္ လုပ္ငန္းမလည္ပတ္ ေသးေသာ္လည္း သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေတာေတာင္ပ်က္စီးျခင္း၊ စားက်က္ေျမမ်ား ရွားပါးျခင္း၊ ရြာ၏သခ်ဳႋင္းေျမကို သိမ္းဆည္းခံရသျဖင့္ ရြာတြင္ ဒုကၡေရာက္ရျခင္း၊ ေတာေနသတၱ၀ါမ်ား မ်ဳိးသုဥ္းသြားျခင္း၊ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာ ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား အေနျဖင့္ စက္႐ံုမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ အနံ႔မ်ားနံျခင္း၊ စီးပြားေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အေနျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ခံရျခင္းေၾကာင့္ ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ၾကျခင္း၊ ၾကံဳရာက်ပန္းလုပ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ထိခုိက္သည့္ ေ၀ဒနာမ်ား ခံစားရေၾကာင္း သိရသည္။

(၂) ကေမၻာဇဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမွာ ကုန္ကားမ်ားေၾကာင့္ ဖုန္ထူထျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမေပၚက်သျဖင့္ သီးႏွံပ်က္စီးျခင္း၊ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ စက္႐ံုအသံေၾကာင့္ ညအိပ္မရျခင္း၊ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ မီးခုိးမ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ လူမႈေရးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ေနာင္ခ်ဳိရြာ၏ သခ်ဳႋင္းကို တုိင္ျဖင့္ စုိက္ထူထားျခင္းတို႔ ခံစားေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

(၃) ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္ စက္႐ံုေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမွာ စက္႐ံုမွထြက္သည့္ မီးခုိးေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ စက္႐ံုမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းျခင္း၊ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ စက္႐ံု၏အသံႏွင့္ မီးခုိးမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းမူးျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္းႏွင့္ ရင္တုန္ျခင္း စသည့္ေ၀ဒနာမ်ား ခံစားေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါကေတာ့ သုေတသနျပဳလုပ္တဲ့ ေနရာေဒသကေတာ့ ဒီေက်းရြာအုပ္စုရဲ႕ လူဦးေရ ေလာက္ပဲရွိတယ္။ တကယ္တမ္း ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခုိက္တာကေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့။ ဟိုပံုးလည္းပါတယ္။ နမ့္တဘတ္ေခ်ာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေနထုိင္တဲ့သူေတြကလည္း အမ်ားႀကီးေပါ့။ အနည္းဆံုးေတာ့ လူဦးေရ တစ္ေသာင္းေလာက္ ခံစားေနရတယ္လုိ႔ တြက္လို႔ရတယ္” ဟု ဦးေဆာင္ရွင္းလင္းသူ ေကာင္ေရြအဖဲြ႕မွ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးခြန္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ေကာင္ေရြအဖဲြ႕၏ သုေတသနစာတမ္း ေနာက္ဆံုးပုိဒ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ (၁) စက္႐ံုအေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ (၂) ဥပေဒလုိက္နာမႈ ရွိမရွိ ျပန္လည္စိစစ္၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ (၃) အသံုးမျပဳသည့္ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္၊ (၄) ပင္းပက္ေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စုိးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနတို႔ကို အစုိးရအေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၅) လူထု၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား အေပၚလည္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

January 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.