<

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ၊ ငါးခူရႏွင့္ လွဖုိးေခါင္ၾကားစခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေန

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ ေတာင္ၿပိဳ လက္၀ဲ၊ ငါးခူရႏွင့္ လွဖုိးေခါင္ၾကားစခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ ဇန္န၀ါရီ  ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္း (UEHRD) ဦးေဆာင္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပန္လည္စိစစ္ လက္ခံေရးစခန္းသံုးခု ဖြင့္လွစ္၍ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းမ်ားအျဖစ္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ၊ ငါးခူရႏွင့္ လွဖိုးေခါင္ၾကား စခန္းတို႔တြင္ UEHRD ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔က တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ႏိုင္ေရးအတြက္ အိုးထိန္း၊ ၿမိဳ႕မအေရွ႕၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း၊ ေတာင္ၿပိဳ၊ ၿမိဳ႕မိေခ်ာင္း၊ ေရႊဇား၊ ၿမိဳ႕ဦးႏွင့္ ေလးမိုင္တို႔တြင္ လူေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ သစ္တံုးနားခြဆံု (ၿမိဳ)ရြာ၊ ခံုတိုင္(ၿမိဳ)ရြာ၊ ေဇာ္မတက္အုပ္စု၊ ပဒကားရြာသစ္၊ ေအာင္စစ္ျပင္အုပ္စု ေတာင္ၿပိဳကားလမ္းေဘး၊ ေဖာ္တီေတာင္(မာ ရမာ) မူလေက်းရြာ၊ နံ႔သာေတာင္(ရခိုင္) မူလ ေက်းရြာ၊ သက္တုိင္ညာ (သက္) မူလေက်းရြာ၊ ေအာင္သေျပရြာ၊ ေအာက္ျပဴးမႏွင့္ ခေမာင္းဆိပ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ တပ္မေတာ္၊ ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားက လူေနအိမ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေစတီမ်ားလည္း တည္ထားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္လည္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ထိုက္သင့္သေလာက္ ၿပီးစီးလ်က္ရွိၿပီး ျပန္လည္လက္ခံမည့္အခ်ိန္ အသင့္ရွိေနေစေရး တာ၀န္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္က အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

January 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.