<

ေဆးကုသသူမ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား အားလံုးကို အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္နယ္ေျမ (Protected Zone) အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ေဆးကုသမႈခံယူသူမ်ား လံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားကို ‘အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္နယ္ေျမ (Protected Zone)’ မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆး႐ံု၊ က်န္းမာေရးဌာနတိုင္း၌ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္နယ္ေျမ (Protected Zone) ဟူေသာ စာသားကို ခ်ိတ္ဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ယင္းအသိေပး ေၾကညာခ်က္အား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား အားလံုး၌ ခ်ိတ္ဆြဲသြားႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေၾကညာခ်က္ကို ျမန္မာဘာသာ၊ ရခိုင္ဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရရွိေနသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္သည္ နိမ့္က်ေနၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ခု ရွိရန္အတြက္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား အနည္းဆံုး ၂၂ ဦးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အၾကံျပဳထားေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ က်န္းမာေရးလုပ္သား အင္အားသည္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ ၁၆ ဦးခန္႔ရွိ ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ငါးဦးသာ ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးေသႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ ျမင့္ေနေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားရွိသည့္ ေဆး႐ုံေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး႐ံုျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါအမ်ားအျပား မၾကာမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသန စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လံုေလာက္စြာရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရျပည့္၀ႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အနိမ့္ဆံုး အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ကာ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသင့္သေလာက္ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားေဒသမွ လာေရာက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကြင္းဆင္းႀကီးၾကပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ေန႔တြက္စရိတ္၊ ခက္ခဲေဒသခြင့္ျပဳစရိတ္၊ ခရီးစရိတ္ စသည္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား (ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲႏွင့္ ငါးခူရ)ႏွင့္ ယာယီျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည့္ ဒါးႀကီးဇားေက်းရြာတို႔၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးအဖြဲ႕မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ နယ္စပ္၀င္ထြက္ေပါက္ ေဆးခန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ သာမန္ေနမေကာင္းသူမ်ားအား ေဆးကုသေပးျခင္း၊ ေဆး႐ံုသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားအား အေရးေပၚ ေဆးကုသေပး၍ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ပိုလီယိုႏွင့္ ၀က္သက္ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံတိုက္ေကြၽးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

January 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.