<

ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဆန္စပါးက႑အတြင္းမွ ေခ်းေငြရယူလိုသူမ်ား MRF ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ထုတ္ျပန္

ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဆန္စပါးက႑အတြင္းမွ ေခ်းေငြရယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ (MRF) ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆန္စပါးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ SME မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေခ်းေငြ ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရိွိရသည္။

ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ သြင္းကုန္ေလွ်ာ့ခ် အစားထိုးေရးကိုလည္းေကာင္း၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈကိုလည္းေကာင္း အေျခခံၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ၿပီး စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္စနစ္တက် ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ SME မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ညႇိႏႈိင္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္သျဖင့္ ေခ်းေငြရယူလိုသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ထုတ္ ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဆန္စပါးမ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ရန္၊ ဆန္စပါး အေျခာက္ခံစက္မ်ား တပ္ဆင္ရန္၊ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္၊ ဆန္စပါးျပည္ပ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ SME Exporter မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ဆန္စက္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေခတ္မီဆန္စက္ယူနစ္ မ်ားတပ္ဆင္ရန္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စုဖြဲ႕၍ စုေပါင္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္၊ ဖြဲႏု ဆီစက္မ်ားႏွင့္ တိရစၦာန္အစာစက္႐ံုမ်ား တည္ေထာင္ရန္၊ ဆန္ေခါက္ဆြဲ၊ ဆန္ၾကာဆံ ႏွင့္ ဆန္မႈန္႔စေသာ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ရန္၊ စပါးခြံေလာင္စာေတာင့္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနေသာ SME မ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြရယူလိုပါက အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီသို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အထက္ပါ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအား ေခ်းေငြရရွိေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားဆံုး က်ပ္သန္း ၅၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းႏုိင္သည့္ JICA SME ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ စီမံကိန္းတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ လက္လီေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လက္ကားေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စသည့္ လုပ္ငန္းေျခာက္ခုမွာ ေခ်းေငြရယူႏုိင္ၿပီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူရန္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈရွိေသာ လယ္သမားမ်ား အဆိုပါေခ်းေငြရယူႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ဳံး မ၀င္ေၾကာင္း  SME  ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြစီမံကိန္း ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

January 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.