<

အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ ဖန္တီးေပးမွသာ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏႈန္းႏွင့္ GDP အခ်ိဳးတုိးတက္မႈ ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JobNet.com.mm ထုတ္ျပန္

လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္သမမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- မ်ဳိးထက္ပုိင္)

အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုအစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း အလုပ္အကိုင္ေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ ဖန္တီးေပးမွသာ လူဦးေရ တိုးတက္မႈႏႈန္းႏွင့္ GDP အခ်ဳိး တိုးတက္မႈႏႈန္းတို႔ ကိုက္ညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့လူဦးေရရံပုံေငြ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ကုိးကား၍ JobNet.com.mm  က သတင္းထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၏ လက္ရွိစီးပြားေရး အေနအထားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ၀င္ေရာက္ေနၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းရွိ လူဦးေရ အခ်ဳိးအဆႏွင့္ တြက္ခ်က္ပါက ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးတဲ့ေနရာမွာ မ်ားမ်ားဖန္တီး ေပးႏိုင္တာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီေတြအတြက္ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈဟာလည္း အေရးပါပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ပညာေရးလုိ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈ ျပႆနာကိုလည္း တစ္ခါတည္း ေျဖရွင္းႏိုင္မွာပါ” ဟု JobNet.com.mm မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ Mr.Matt De Luca က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း စစ္တမ္းကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား ရရွိလြယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးစဥ္းမ်ဥ္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအင္အား ဦးစီးဌာနမွ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္ေခါင္းစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး လူဦးေရ ခန္႔မွန္းသုေတသန စာတမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ လာမည့္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ (၆၅ ဒသမ၀) သန္းခန္႔ ရွိလာမည္ဟု တြက္ခ်က္ထားၿပီး ထိုေၾကာင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၃ ဒသမ ၇ သန္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

 

January 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.