<

အင္းဒင္ေက်းရြာအနီး ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အေလာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ စုံစမ္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား သတင္းရယူခြင့္ေပးရန္ ဥေရာပသမဂၢထုတ္ျပန္

အင္းဒင္ေက်းရြာအနီးေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာင္စီ၏ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ စုံစမ္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား သတင္းရယူခြင့္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ သံ႐ုံးအႀကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ သံ႐ုံးအႀကီးအကဲတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အား ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ မြတ္စလင္ ၁၀ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၀န္ခံခဲ့ပါသည္။ သတ္ျဖတ္ခံရသူ ၁၀ ဦး၏ အေလာင္းမ်ားကို ေမာင္ေတာ ခ႐ိုင္ အင္းဒင္ေက်းရြာ အနီး အစုအျပံဳလိုက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ သခ်ဳႋင္းေနရာတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရိွေသာသူမ်ားအား တာ၀န္ခံမႈ ရိွေစေရး ေသခ်ာေစရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုးကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေစ့စပ္ေသခ်ာၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးတစ္ရပ္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ကို အတည္ ျပဳလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပစ္ ဒဏ္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအစိုးရအား လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအခ်က္အလက္ စံုစမ္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား အပါအ၀င္ အျခားလြတ္လပ္ေသာေလ့လာ သူမ်ားႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာတိုင္းဆီသို႔ ၎တို႔၏အတားအဆီးမရိွ လြတ္လပ္ လံုျခံဳစြာ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း မရိွဘဲ ေပးအပ္ပါရန္ ထပ္ေလာင္းေတာင္း ဆိုအပ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

January 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.