<

တရားမ၀င္တင္သြင္းလာၿပီး အခြန္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္းမရွိသည့္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္ႏွင့္ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေရွာင္တခင္ရွာေဖြ သိမ္းဆည္းမည္

တရားမ၀င္တင္သြင္းလာၿပီး အခြန္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္း မရွိသည့္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္ႏွင့္ စီးကရက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအား ေရွာင္တခင္ ရွာေဖြသိမ္းဆည္းအေရးယူေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ စတင္ဖမ္းဆီးအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္တင္သြင္းလာၿပီး အခြန္တံ ဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္း မရွိသည့္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္ႏွင့္ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးအား ေရွာင္တခင္ ရွာေဖြသိမ္းဆည္းအေရးယူမည့္ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ယခုလအတြင္း စတင္စစ္ေဆးဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုမူ အေသးစိတ္ေျပာျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အခြန္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၀ယ္ယူေရာင္းခ်သည္ဟု စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက အဆိုပါ ကုန္စည္မ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရမည့္အျပင္ လက္၀ယ္ထားရွိေရာင္းခ်သူသည္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရသည့္ အထူးကုန္စည္တန္ဖိုး၏  ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ ကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည့္အျပင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အထူးကုန္စည္သည္ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ပါက ထုတ္လုပ္သူမွလည္း အထူးကုန္စည္တန္ဖိုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ တရားမ၀င္ တင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္ႏွင့္ စီးကရက္စသည့္ အထူးကုန္စည္မ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္သိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရွာင္တခင္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းအား အထူးကုန္စည္ဥပေဒတြင္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာသည့္ အဆိုပါကုန္စည္မ်ားကို ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ႀကိဳတင္အသိေပးထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ဘီယာမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ သည္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမွ ရရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သုေတသနအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Euromonitor International က ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘီယာတရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘက္မလိုက္သည့္ ေလ့လာမႈအရ သိရသည္။

ဘီယာတင္သြင္းမႈကို ကန္႔သတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္း၀ယ္ေနသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေသာ ဘီယာမ်ားသည္ တရားမ၀င္ ဘီယာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ တြင္ ဟက္တိုဘီတာေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္နီးပါးရွိေနၿပီး ထိုအထဲတြင္ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ နယ္စပ္မွ ကုန္းလမ္း ၊ေရလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာကာ စာတမ္းတြင္ ေလ့လာခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕ရွိ စတိုးဆုိင္မ်ားတြင္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တရားမ၀င္ဘီယာမ်ားသည္ လူသိမ်ားေသာ ထိုင္းနာမည္ႀကီး အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာမႈ (ေစ်းခ်ဳိသက္သာျခင္း) သည္ ေမွာင္ခိုဘီယာမ်ား ေသာက္သံုးမႈအတြက္ အဓိကက်ေသာ တြန္းအားျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတိုးဆုိင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာမႈအရ ျပည္တြင္းထုတ္ဘီယာ ၃၃၀ မီလီလီတာဘူးေသး၏ ေရာင္းေစ်းထက္ ေမွာင္ခိုဘီယာမ်ားမွာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေစ်းခ်ဳိေၾကာင္း သိရသည္။

အခြန္ေငြေပးေဆာင္မႈမရွိသည့္ ေမွာင္ခိုဘီယာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္းဘီယာမ်ားထက္ သံုးဆေစ်းနည္းၿပီး အစီရင္ခံစာအရ ေမွာင္ခိုဘီယာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သံဘူးအသြင္ျဖင့္ျဖစ္ေနသည္မွာ သယ္ေဆာင္ရ လြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ကာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀  ရွိေသာ ေမွာင္ခိုဘီယာမ်ားသည္ ထုိင္းနယ္စပ္ မွေက်ာ္ျဖတ္၀င္ေရာက္ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ မွာ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ ၀င္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Euromonitor International ၏  စစ္တမ္းအရ တရားမ၀င္တင္သြင္းေနသည့္ ကုန္စည္မ်ားအနက္ ဘီယာတစ္မ်ဳိးတည္းကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္ ေဒၚလာ ၄၈ သန္းမွ ၅၂ သန္းအၾကား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

January 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.