<

ျမန္မာႏုိင္ငံ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးအသင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံစားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္း၏ ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္တြင္း ပဲစားသုံးမႈ ျမႇင့္တင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း အေနျဖင့္ လုံး၀လက္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ စားသုံးသူကုိ ကာကြယ္ရမည့္အစား၊ ပဲစုိက္ေတာင္သူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ စားသုံးသူကုိ ကာကြယ္ရမည့္အစား ပဲစုိက္ေတာင္သူႏွင့္ ပဲကုန္သည္မ်ား၏ မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကုိ ၾကည့္ၿပီး ျပည္တြင္း ပဲစားသုံးမႈျမႇင့္တင္ပြဲမ်ား ပြဲေတာ္မ်ားကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပေနျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးအသင္းက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္စာအား ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပဲေစ်းကြက္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနသည့္ ပဲမ်ားမွာ လက္ခံႏုိင္ေသာ ပမာဏထက္ ပုိးသတ္ေဆးဓာတ္ၾကြင္းမ်ား ပုိုမုိမ်ားျပားေန၍ ၀ယ္ယူမႈ မရွိေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ပဲစုိက္ေတာင္သူမ်ာအား ေဘးကင္းလုံျခံဳ စိတ္ခ်၍ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ ပဲမ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္၊ ပဲစုိက္ပ်ိဳးရာတြင္ မလုိအပ္ဘဲ ပုိးသတ္ေဆး သုံးစြဲေနမႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ေအာ္ဂဲနစ္ စုိက္ပ်ိဳးနည္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေျမၾသဇာျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ပညာေပးျခင္း၊ ပဲကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ပဲသုိေလွာင္ရာတြင္ ပုိးသတ္ေဆးျပားမ်ားကုိအသုံးမျပဳဘဲ သဘာ၀နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ပုိးသတ္ေစရန္၊ သုိေလွာင္နည္းမ်ားကုိ ပညာေပးျခင္းတုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား ေစ်းကြက္ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေရာင္းမကုန္ေသာ ပဲစားပြဲေတာ္မ်ား၊ ပဲစားသုံးမႈ ျမႇင့္တင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း” စသည္တုိ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတုိ႕မွ အသင္း၀င္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ GAP, GHP, GMP နည္းစနစ္မ်ားအတုိင္း ပဲစုိက္ေတာင္သူမ်ား စတင္စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွ ျပည္ပတင္ပုိ႕ခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပုိးသတ္ေဆး ဓာတ္ၾကြင္းမ်ား မပါရွိေစရန္အတြက္ အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး ထြက္ရွိေသာ ပုိးသတ္ေဆး ဓာတ္ၾကြင္းကင္းစင္သည့္ ပဲမ်ားအား ဂ်ပန္၊ ဥေရာပႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ပဲမ်ိဳးစုံ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ ၀ယ္ယူေနသည့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ပဲတင္သြင္းမႈအား ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ ၂၀၁၈ မတ္ ၃၀ ရက္အထိ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ပဲမ်ား၌ ပုိးသတ္ေဆး ဓာတ္ၾကြင္းမ်ား က်န္ရွိျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အိႏိၵယေတာင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ရန္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ ပဲတင္ပုိ႔ေနေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးတုိ႔မွ မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငုံ ႏွင့္ ပဲတီစိမ္း တင္သြင္းခြင့္ တန္ခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပဲမ်ိဳးစုံအား စားသုံးသည့္ အေလ့အထ နည္းပါးလ်က္ရွိၿပီး ပဲမ်ိဳးစုံတြင္ အသားဓာတ္၊ သံဓာတ္ ႏွင့္ အျခားအာဟာရဓာတ္မ်ား ျပည့္၀စြာပါ၀င္ျခင္း၊ စားသုံးမႈ ကုန္က်စရိတ္မွာ အသားစားသုံးမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသျဖင့္ ပဲစားသုံးမႈ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ရရွိေစႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း ပဲစားသုံးမႈ ျမႇင့္တင္ပြဲမ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆန္းထူးေအာင္

 

 

January 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.